Dette emnet er nedlagt

TYSK1103 – Tysk middelalder og tidlig nytid – språk, litteratur og kultur (innføring)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omhandler hovedtrekkene i språkutviklingen fra middelalderen til i dag og gir en oversikt over viktige litterære og kulturelle utviklinger. Undervisningen bygger på lesning, oversettelse og kommentering av middelhøytyske og tidlig nyhøytyske tekster. Studiet av middelhøytysk står sentralt.

Hva lærer du?

Når du har fullført emnet:

  • har du innsikt i den historiske bakgrunn for det moderne tyske standardspråket.
  • kan du gjøre rede for de viktigste språklige utviklingslinjene i tysk språk med hovedvekt på lyd- og formlære.
  • kjenner du utvalgte tekster fra middelalderen og fra 1500- og 1600-tallet og deres kulturelle bakgrunn.
  • har du grunnleggende innsikt i kulturelle og mentale prosesser som kan utløse språkforandring.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Undervisningen forutsetter at du har minst nivå II (eller tilsvarende) fra videregående skole med karakteren 4 eller bedre.

Undervisning

Undervisningen blir gitt som seminar 2 timer uka i 12 uker og forutsetter aktiv deltakelse fra studentene.

I løpet av semesteret arbeider studenten med to kortoppgaver og én lengre oppgave. Disse leveres til faglærer til fastsatte frister. Faglærer gir respons på oppgavene.

Kortoppgavene kan være oversettelser av deler av pensumtekstene og/eller besvarelser av grammatiske og språkhistoriske spørsmål. Sluttoppgaven skal bestå av en selvstendig oversettelse av en eldre tekst og behandling av et oppgitt språk-, litteratur- eller kulturhistorisk tema.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet. Du må møte opp til 75 % av undervisningen for å kunne fremstille deg til eksamen. Ytterligere gyldig fravær må dokumenteres til eksamenskonsulenten for emnet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Oppmøte må være godkjent av faglærer før du kan fremstille deg til eksamen.

Eksamensformen på emnet er en mappe som består av de tre oppgavene. Mappen skal ha et samlet omfang på ca. 10 sider (2300 tegn per side) og leveres til fristen angitt på semestersiden.

Eksamensinnlevering foregår i Fronter. Les her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/eksamensinstruks.html

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Tysk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Studenten anses å ha fremstilt seg til eksamen dersom hun/han ikke har trukket eksamensmeldingen sin i StudentWeb innen en gitt frist

Deloppgavene som inngår i mappen er ikke gyldige i mer enn ett eksamenssemester. Ved nytt forsøk etter trekk fra eksamen eller ikke bestått eksamen må studenten skrive og levere nye deloppgaver. Ny eksamen forutsetter nytt opptak til undervisningen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Hovedsakelig tysk