Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet konsentrerer seg om bøyingsformene og mønstre for orddannelse. Det fokuseres på syntaktiske og semantiske effekter som orddannelsesprosesser medfører. Emnet omfatter også skrivetrening, deriblant trening i oversettelse fra norsk til tysk.

Hva lærer du?

Studentene skal kjenne det tyske formverket og dets funksjoner på en slik måte at de kan bruke det i språkproduksjon. De skal ha opparbeidet et stort ordforråd, ha kjennskap til de viktigste orddannelsesprosesser og de skal beherske strategier for videre tilegnelse av ord samt deres syntaktiske egenskaper.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Studentene bør ha forkunnskaper som minst tilsvarer tysk B-språk fra videregående skole med karakteren 4 eller bedre.

Dersom du er i tvil om du har tilstrekkelige tyskkunnskaper til å følge emnet, eller om du vurderer å begynne på TYSK1101 – Tysk språk: Leseferdighet (nedlagt), bør du først gjøre denne veiledende plasseringstesten: folk.uio.no/torgriso/einstufung/.

Hvis du er usikker på om du har gode nok forkunnskaper til å begynne på TYSK1106 kan du ta denne veiledende plasseringstesten: folk.uio.no/torgriso/einstufung/.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot TYSK1102 – Tysk språk: Lyd- og formlære (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen gis normalt i form av 2 seminarer à 2 timer i 14 uker. Det forutsettes aktiv deltagelse også i den delen av undervisningen som organiseres gjennom den nettbaserte læringsplattformen Fronter.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet. Studenten må møte opp til 75 % av undervisningen for å få anledning til å fremstille seg til eksamen. Studentene skal også levere en skriftlig oppgave som skrives på tysk midtveis i kurset. Oppgaven skal vise kunnskapene og ferdighetene i morfologi og orddannelse. Oppgaven leveres i Fronter eller til faglærer innen en oppgitt frist. Omfanget på oppgaven skal være ca. 4 sider. Oppgaven må være godkjent før studenten kan gå opp til avsluttende prøve i emnet.

Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være gjennomført for å kunne fremstille seg til eksamen.

Eksamensformen er en skoleeksamen på 4 timer etter undervisningslutt.

tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/TYSK1106/Eksamensoppgaver/Eksamensoppgaver.xml

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamen skrives på tysk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Går siste gang vår 2009, erstattes av TYSK1100 – Tysk språk: Grammatikk og tekstforståelse.

Eksamen

Undervisningsspråk

Tysk og norsk