Dette emnet er nedlagt

TYSK2103 – Tysk middelalder og tidlig nytid – språk, litteratur og kultur (fordypning)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet behandler utvalgte aspekter av eldre tysk språk, litteratur og kultur (800–1700) med utgangspunkt i en vitenskapelig tilnærmingsmåte. Undervisningen bygger på lesning og analyse av eldre tyske tekster og på lesning og diskusjon av faglitteratur. I den grammatiske beskrivelsen av tekstene legges hovedvekten på orddannelse og syntaks, men pragmatiske og tekstlingvistiske synspunkter trekkes også inn. Tidlig nyhøytyske tekster er sterkere representert enn i emnet TYSK1103.

Hva lærer du?

Etter endt emne skal studentene ha god kjennskap til de tematiserte områdene og i relevante vitenskapelige metoder. Videre skal studentene ha forbedret sine ferdigheter i å beskrive og analysere eldre tekster selvstendig, de skal ha innøvd lesningen av språkhistorisk faglitteratur og ha tilegnet seg fordypet innsikt i forløpet av språklige endringsprosesser.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på kunnskaper som tilsvarer kompetansemålene for emnet TYSK1103 – Tysk middelalder og tidlig nytid – språk, litteratur og kultur (innføring) (nedlagt).

Undervisning

Undervisningen vil i hovedsak foregå som seminarer (normalt 3 uketimer i 12 uker) og forutsetter aktiv deltakelse fra studentene. Veiledning og IKT-basert arbeid kommer i tillegg. Det er lagt inn en to ukers undervisningsfri periode for arbeid med oppgaveskriving.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensinnlevering foregår i Classfronter. Les her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/eksamensinstruks.html

Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i CF. Studenter som ikke behersker CF, må gå på kurs hos Student-IT.

Eksamensformen på emnet er en mappeeksamen. Studentene skal i løpet av semesteret levere inn en mappe som består av to kortoppgaver og en lengre sluttoppgave. Kortoppgavene kan være besvarelser av grammatiske og språkhistoriske spørsmål eller sammendrag av faglitteratur. Sluttoppgaven kan enten
bestå av en selvstendig grammatisk analyse av en eldre tekst eller et lite tekstkorpus etter oppgitte problemstillinger eller av et essay om et litteratur- eller kulturhistorisk tema. Mappen skal ha et samlet omfang på ca. 10 sider.

Alle oppgaver som leveres til bedømming, må følges av en Obligatorisk erklæring vedr. fusk

Eksamensspråk

Tysk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Eksamen

Undervisningsspråk

Hovedsakelig tysk