Dette emnet er nedlagt

TYSK2306 – Tyskspråklig litteratur: Epokestudium

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er en litterær epoke (for eksempel opplysningstiden, Weimarer Klassik, romantikken, realismen, mellomkrigstiden osv.). Temaene for emnet varierer fra semester til semester. Pensum består av litterære tekster fra minst to representative forfattere og et utvalg sekundærlitteratur og litteraturhistoriske fremstillinger. Pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Emnet har felles undervisning med TYSK4306 – Tyskspråklig litteratur: Epokestudium og TYSK4307 – Tyskspråklig litteratur: Epokestudium

Hva lærer du?

Når du har gjennomført dette emnet:

  • har du omfattende trening i å fortolke tekster, både skriftlig og muntlig, og i å se dem i sammenheng med tysk og europeisk litteraturhistorie
  • kan drøfte betydningen av litteraturteoretiske problemstillinger i lys av tekster fra én bestemt epoke
  • har du styrket dine leseferdigheter gjennom et grundig tekststudium

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen blir gitt som seminarer, to timer i uken i 12 uker. I tillegg kommer lese-/skriveuker. Emnet forutsetter at du deltar aktivt, både i seminarene og Fronter.
For å kunne levere semesteroppgaven, må du møte til undervisningen minst 9 av 12 ganger. I løpet av semesteret skal du til avtalt tid gi en muntlig presentasjon av ditt utkast til en semesteroppgave. Presentasjonen leveres også i skriftlig form.

Tema for semesteroppgaven bestemmer du i samråd med faglærer. Faglærer gir tilbakemelding på utkastet og må godkjenne det før du kan levere endelig versjon av semesteroppgaven. Les mer om obligatoriske aktiviteter.
Du følger samme undervisning som studentene som tar 4000-versjonen av emnet.

Eksamen

Eksamensformen er den endelige versjonen av semesteroppgaven. Faglærer må godkjenne utkastet til oppgaven før du kan levere endelig versjon. Godkjenningen er kun gyldig i det semesteret du følger undervisningen. Semesteroppgaven kan derfor ikke leveres i et senere semester.

Semesteroppgaven skal ha et omfang på 8-10 sider à 2300 tegn uten mellomrom. Oppgaven må inneholde kildehenvisninger og bibliografi. Leveringsfristen finner du på semestersiden under "Eksamen - tid og sted". Mer eksamensinnlevering i Fronter.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Tysk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det er ikke adgang til å levere semesteroppgaven i et senere semester. Ved sykdom i perioden rett før innlevering av oppgaven, kan det gis utsettelse som kompenserer for den tiden du var syk. Kontakt eksamenskonsulent.

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Eksamen

Undervisningsspråk

Tysk