Dette emnet er nedlagt

TYSK2330 – Tyskspråklig litteratur: Goethe und seine Zeit (1770-1832)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I dette emnet fordyper du deg i sentrale verker fra opplysningstiden, Sturm-und-Drang, klassikken og romantikken, perioder som tilsammen utgjør den den viktigste epoken i den tyske litteratur- og kulturhistorien. Epoken representerer samtidig et høydepunkt i europeiske litteraturhistorien.
Du studerer viktige verker - prosa, drama og lyrikk - både med utgangspunkt i deres estetiske egenart og innenfor den historiske konteksten de inngår i.
Bachelor-studenter med fordypning i litteratur bør ta dette emnet som det første emnet i fordypningen.

Hva lærer du?

Etter fullført emne har du:

  • fordypet innsikt i hovedverkene fra perioden.
  • evne til å gjøre rede for en rekke overgripende litteraturhistoriske problemstillinger og tendenser.
  • kjennskap til den virkningshistoriske status perioden har i tysk og europeisk litteratur.
  • utviklet en bredere tekst- og lesekompetanse.
  • forbedret din evne til å uttrykke deg på tysk, både muntlig og skriftlig.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Studentene bør ha kunnskaper som tilsvarer kompetansemålene for emnene TYSK1300 – Tyskspråklig litteratur etter 1945 eller TYSK1302 – Tysk litteratur fra realisme til 1945 (nedlagt) og/eller TYSK1303 – Tysk litteratur etter 1945 (nedlagt).

Undervisning

Undervisningen blir gitt i form av seminar med 2 uketimer i 14 uker, se semestersiden for mer informasjon. I løpet av semesteret skal du arbeide med en semesteroppgave og det obligatorisk å gi et muntlig framlegg av utkastet til oppgaven.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Obligatorisk undervisningsakivitet må være gjennomført for å kunne fremstille seg til eksamen. Les mer om dette under undervisning.

Karakteren fastsettes på grunnlag av en semesteroppgave på ca. 8 sider à 2300 tegn over et oppgitt tema.

Eksamensinnlevering foregår i Fronter. Les her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/eksamensinstruks.html

Eksamensspråk

Semesteroppgaven skrives på tysk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulig undervisning. Som student ved UiO blir du bedt om å delta i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Hver gang et emne gis ber vi studentene delta i underveisevaluering, og med jevne mellomrom ber vi dem delta i en såkalt "periodisk evaluering" av emnet.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Tysk