Dette emnet er nedlagt

JOUR4100 – Innføringsemne obligatorisk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Innføringsemnet er obligatorisk for studenter med opptak til mastergraden i journalistikk, og det skal tas førstes semester. Emnet vil gi en innføring i sentrale emner innen journalistikkforskningen. Disse omfatter journalistikkens samfunnsroller og markedsvilkår i et historisk perspektiv, medieglobalisering og journalistikk i internasjonale konflikter, relasjonene mellom kilder og journalister, kjønn og journalistikk, etiske problemstillinger og dilemmaer i journalistisk arbeid, samt journalistikkens nyhetsverdier, sjangrer, språk og tolkningsrammer.

Hovedformålet med emnet er å gi en oversikt over teoretiske problemstillinger og aktuelle temaer som kan hjelpe studenten i planleggingen av masterstudiet, spesielt mht. masteroppgaven.

Hva lærer du?

Emnet skal gi studentene erfaring i å drøfte vitenskapelige interesseområder og forskningsideer av relevans for masteroppgaven med medstudenter og kursleder. Innen utgangen av semesteret skal alle studentene ha skrevet og bearbeidet en skisse til prosjektbeskrivelse, og at alle skal ha fått oppnevnt en midlertidig veileder på bakgrunn av denne skissen. På bakgrunn av dette emnet, og det obligatoriske emnet i metode, skal studenten ha tilegnet seg nok kunnskaper til å kunne påbegynne et selvstendig, vitenskapelig arbeid.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelor- eller cand.mag.grad i journalistikk eller medievitenskap, eller annen tilsvarende utdanning.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på at studentene samtidig følger emnet i metode

Undervisning

Emnet vil inneholde sju dobbeltforelesninger om utvalgte emner. I tillegg vil studentene delta i arbeidsseminarer og diskusjonsgrupper der det vil bli gitt opplæring og praktisk trening i idéarbeid, kildesøk og akademisk skriving. Denne delen av emnet vil også omfatte diskusjoner studentene imellom, med kursleder tilgjengelig. Emnet forutsetter stor studentaktivitet, i form av presentasjoner, kritisk lesning av andres tekster, oppgaveløsning og idéarbeid.

Eksamen

Hjemmeeksamen .

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamen kan leveres på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Emnet tilbys ved IMK oddetallår, og ved Høgskolen i Oslo i partallår.

Undervisningsspråk

Norsk