Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet vil gi en bred oversikt over kvantitative og kvalitative metoder som er av spesiell relevans innen journalistikkforskningen. Emnet vil bl.a. ta opp konstruksjon av spørreskjemaer og trekking av utvalg, kvantitativ innholdsanalyse, dokumentanalyse og kildekritikk, diskurs- og tekstanalyse, kvalitative intervjuer og observasjon. Tilnærmingen er tverrvitenskapelig og det vil bli gitt forskningseksempler på hvordan ulike metoder kan kombineres.

Hva lærer du?

Målet er at studentene skal få økt forståelse for sammenhengen mellom forskningstema og valg av metodisk opplegg. Emnet skal gi studentene trening i og kunnskapsbasis for å kunne vurdere andres forskningsarbeid, samt kompetanse til selv å planlegge og gjennomføre datainnsamling og analysere dataene.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelor- eller cand.mag.grad i journalistikk eller medievitenskap, eller annen tilsvarende godkjent utdanning.

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende kjennskap til samfunnsvitenskapelige og humanistiske metoder og analysemåter.

Undervisning

Emnet vil bli gitt i form av forelesninger og seminarer der oppgaveløsning vil være sentralt. Metodespesialiseringen vil gjøres i form av gruppearbeid og egenstudier, og legges mot slutten av semesteret.

Eksamen

3 dagers hjemmeeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Emnet gis ved Høgskolen i Oslo partallår og ved IMK oddetallår.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Emnet tilbys ved IMK oddetallår, og ved Høgskolen i Oslo i partallår.

Undervisningsspråk

Norsk