Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er et historisk og estetisk orientert emne for alle som er interessert i filmens uttrykksmuligheter, filmestetiske konvensjoner og kulturelle variasjoner. Emnet retter fokus mot alternativer til den markedsmessig dominerende filmdramaturgien i forlengelse av den klassiske Hollywoodfilmen.

Studiet baserer seg både på en undersøkelse av allmenne estetiske tendenser og nærstudier av verk fra bestemte tradisjoner, regioner, regissører, og på den filmteoretiske diskusjonen knyttet opp mot dette. Studiet vil anskueliggjøre de historiske betingelsene som danner fundamentet for de ulike filmatiske strømningene og belyse hvordan de kommer til uttrykk i arbeidene til sentrale filmskapere.

Hva lærer du?

Emnet skal gi studentene større forståelse av filmmediet som estetisk uttrykksmiddel. Det vil legges vekt på historiske så vel som komparative aspekter. Emnet tilbyr kunnskap til studenter som vil arbeide med film i undervisningssammenheng, og i andre yrkessammenhenger der en slik kunnskap er av betydning, f.eks. kulturarbeid eller i ulike journalistiske sammenhenger.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet forutsetter at studentene har tilegnet seg grunnleggende analytisk kunnskap og forståelse innen det humanistiske feltet. Det anbefales at studentene har studert minst ett år før de tar emnet.

Overlappende emner

Emnet ekvivalerer med det tidligere emnet MEVITM526.

Undervisning

Fra høsten 2007 av vil det være obligatorisk fremmøte både på første forelesning og første seminargruppe. Gyldig fravær (sykdom e.l.) må meldes til studiekonsulent@media.uio.no

Studenter som ikke har fått opptak til undervisning har ikke anledning til å fremstille seg til eksamen.


Undervisningen vil bestå av forelesninger, regelmessige visninger av filmer og strukturerte studentaktiviteter basert både på individuelt arbeid og gruppearbeid. Undervisningstilbudet vil kunne innbefatte deltagelse ved "Film fra Sør"-festivalen i Oslo og det faglige seminaret som arrangeres i den forbindelse.

Forelesningene vil være de samme som på MEVIT4526. Det vil imidlertid være et eget pensum og egne seminargrupper for BA-studentene, som er tilpasset BA-nivå.

Eksamen

3-dagers hjemmeeksamen og mappeinnleveringen. Begge eksamensformene må bestås. Hjemmeeksamen og mappe teller 50 % hver av den endelige karakteren.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamen kan leveres på norsk, engelsk, dansk og svensk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emneevaluering høsten 2006

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk