Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg grunnleggende perspektiver knyttet til medienes rolle i samfunnet. Med utgangspunkt i sentral forskning på området drøfter emnet mediebruk og resepsjon i ulike publikumsgrupper, det presenterer sentrale teorier om mediepåvirkning, og tar opp politiske og strukturelle spørsmål relatert til medienes makt, mediepolitikk, medieøkonomi og journalistikkens sosiologi. Videre drøfter det betydningen av teknologiske endringer og globalisering, samt medienes betydning for konstruksjon av identitet og kjønn. Emnet legger vekt på teoretiske og analytiske perspektiver som er vesentlige for en kritisk forståelse av slike spørsmål.

Hva lærer du?

Emnet skal gi grunnleggende oversikt over medienes kulturelle og sosiale betydning for ulike publikumsgrupper. Studentene skal forstå de sentrale mekanismene som bidrar til å forme medienes makt og samfunnsrolle – og analysere disse på en kritisk og analytisk måte. Du lærer også grunnleggende ferdigheter i oppgaveløsning og akademisk skriving.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Dette emnet vil bli fullt. Studenter med emnet i sitt anbefalte studieløp vil komme først i køen hvis de søker i første opptaksrunde.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Studenten bør ha grunnleggende kjennskap til kommunikasjonsteorier.

Overlappende emner

Emnet overlapper med de tidligere emnene MEVITG301 og MEVITG801.

Undervisning

Forelesninger og seminarer over hele semesteret. Forelesningene vil gi en overordnet overblikk over emnets teoretiske og empiriske perspektiver. Seminarene vil være eksamensrelevante og legge vekt på egenaktivitet i form av oppgaveløsning og skrivetrening.

Studenter som ikke har fått opptak til undervisning har ikke anledning til å fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Emnet har en 4 timers skoleeksamen og en 3-dagers hjemmeoppgave over et oppgitt tema. Hjemmeoppgaven kan være på inntil 10 normalsider (á 2300 tegn uten mellomrom). Skoleeksamen og hjemmeeksamen teller 50 prosent hver av den endelige karakteren. Begge eksamenene må være bestått.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emneevaluering våren 2008

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Undervisning

Emnet gis siste gang våren 2010.

Eksamen

Eksamen i emnet gis siste gang våren 2011, og da kun som kontinuitetseksamen (for studenter som allerede har vært oppmeldt til eksamen i emnet).

Undervisningsspråk

Norsk