Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er delt i én teoretisk og én praktisk del. I den teoretiske delen av emnet skal studentene få innføring i meningsproduksjon, innhold, sjanger, form og språk, fortelling, dramaturgi og andre sentrale virkemidler benyttet både i film, fjernsyn og i pressen.

I praksiskomponenten skal studentene få konkret kunnskap om arbeidsmåter, teknikker og produksjonsprosesser, og om virkemidler som benyttes i forbindelse med ulike medieprodukter. Studentene lager kortfilm og tabloid nettavis i grupper.

Hva lærer du?

Studentene skal i dette emnet opparbeide seg kunnskap og forståelse i forbindelse med analyser av medieprodukter og medieinnhold, få grunnleggende forståelse for og ferdigheter innen film- og nettavisproduksjon, og bevisstgjøres omkring forholdet mellom praksis og teori/analyse. De skal gjennom emneoppgaven få øvelse i skriftlig fremstilling og argumentasjon.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er adgangsbegrenset. Kun studenter med opptak til program i medievitenskap samt studenter med medievitenskapelig fordypning i lektorprogrammet, kjønn, feminisme og likestilling samt estetiske studier har adgang til emnet.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Studenten bør ha kjennskap til grunnleggende kommunikasjonsteorier, men dette er ingen forutsetning.

Overlappende emner

Emnet ekvivalerer med det tidligere emnet MEVITG501.

Undervisning

Praksisen har en varighet på fem uker og består av to deler, filmproduksjon og produksjon av nettavis. All undervisning i forbindelse med praksiskomponentene er obligatorisk. Dokumentasjon av godkjent deltagelse på begge praksiskomponentene er en forutsetning for å kunne ta eksamen. Det kreves min. 75 prosent tilstedeværelse på hver enkelt del, med mindre det foreligger legeerklæring eller lignende.

Det vil bli gitt ordinære forelesninger og undervisning i veiledningsgrupper knyttet opp mot skriving av emneoppgave.

Eksamen

Studentene skal skrive en 3 dagers hjemmeoppgave på inntil 10 normalsider (2300 tegn uten mellomrom) over et oppgitt emne. I oppgaven vil det inngå en analyse av et medieprodukt.

Eksamensspråk

Eksamen kan leveres på norsk, engelsk, dansk og svensk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emneevaluering høsten 2006

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Siste undervisningssemester var høsten 2009.

Eksamen

Hver høst

Siste eksamen avholdes høsten 2010, og bare for studenter som allerede har godkjente obligatoriske aktiviteter. Ta kontakt med studiekonsulent AT media.uio.no hvis du har spørsmål.

Undervisningsspråk

Norsk