Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Siden medieteknologiens gjennombrudd i moderne, kulturindustriell produksjon er kulturen og "det populære" blitt gjenstand for teoretisk refleksjon og diskusjon. I pensumlitteraturen og forelesningene til dette kurset etableres det en internasjonal fagtradisjon omkring denne refleksjonen (media and cultural studies). Det legges vekt på lesning og analyse av originaltekster i en historisk fremstilling som forsøker å få frem hvordan tekstene, teoriene og de metodologiene de fører frem til, på ulikt vis problematiserer kulturens (og spesielt populærkulturens) institusjoner, verdier og produksjonsmessige og konsumpsjonsmessige betingelser. I forelesninger og seminarer vil det bli trukket linjer til aktuelle diskusjoner og mediedebatt: Studiet av populærkultur har både et demokratisk aspekt, et estetisk aspekt og et maktaspekt og spenningen mellom disse tre aspektene kan sies å være bestemmende for populærkulturens status, dens rolle og videre utvikling i samfunnet. For tiden er det populærkulturelle feltet i rask utvikling og ekspansjon. Spesielt har stadige medieteknologiske endringer ført til at betingelsene for produksjon, formidling og konsumpsjon av kulturindustrielle produkter og uttrykksformer er endret.

Hva lærer du?

Du får en innføring og historisk oversikt over teorier, tilnærminger og tidligere forskning om forholdet mellom populærkultur, estetikk, medier og samfunn. Du blir i stand til å drøfte og analysere kulturfaglige problemstillinger i samtiden ut fra kjennskap til sentrale tekster innenfor fagtradisjonen "media and cultural studies".

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

Overlapper med det tidligere MEVITM110, MEVIT2110- Popular culture og MEVIT2110- Medier og populærkultur.

Undervisning

Undervisningen vil være basert på forelesninger og seminarer. Forelesningene vil fokusere på de teoretiske bidragene i den internasjonale faglitteraturen og trekke forbindelser til debatter og eksempler fra norsk kultur- og samfunnsdebatt. Studentene på kurset anbefales å orientere seg aktivt i samtidens kulturdebatter i ulike medier og periodika. Seminarene vil gi studentene mulighet til å arbeide selvstendig videre med å tilegne seg teoretiske kunnskaper og evner til å koble teori og empiri, gjennom gruppediskusjoner og oppgavearbeid.


Fra høsten 2007 av vil det være obligatorisk fremmøte både på første forelesning og første seminargruppe. Gyldig fravær (sykdom e.l.) må meldes til studiekonsulent@media.uio.no

Studenter som ikke har fått opptak til undervisning har ikke anledning til å fremstille seg til eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Tredagers hjemmeeksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emneevaluering våren 2008

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk