Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Multimodale tekster er tekster som kombinerer ulike uttrykksformer, som skrift, bilde, lyd, video eller musikk. Det kan være en illustrert bok, men i våre dager er det særlig nettsider og andre digitale uttrykk som har gjort studiet av multimodale tekster til et aktivt forskningsfelt. I dette emnet lærer du å designe multimodale tekster som brukere synes er relevante og enkle å bruke. Ved å gjennomfører et fullt designprosjekt med brukerkartlegging, design og evaluering får du øvelse i brukersentrert design.

Hva lærer du?

Når du har gjennomført dette emnet, kan du

  • Planlegge og gjennomføre en iterativ designprosess
  • Kartlegge ulike interessenters ønsker og behov
  • Bruke teknikker for idéskaping til å løse designoppgaver
  • Lage ulike former for skisser av multimodale tekster
  • Sette sammen ulike modi på en hensiktsmessig måte
  • Diskutere hvilken evalueringsform som er mest egnet til å evaluere en bestemt løsning
  • Gjennomføre en praktisk evaluering

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Overlappende emner

Emnet overlapper med det tidligere BA-emnet MEVIT2500 - Multimodal design

Undervisning

Undervisningen gis i heldagsseminarer og som veiledning. Studentene skal jobbe enkeltvis og i grupper med praktiske designøvelser under veiledning.

Deltakelse i undervisningen er nødvendig for gjennomføring av obligatorisk aktivitet for emnet.

Eksamen

Mappeeksamen med gruppeoppgaver og individuelt essay. Mappen blir vurdert med karakterskala A til F, der A er beste karakter og F er stryk.

Tre obligatoriske oppgaver som vurderes bestått/ikke bestått. Alle tre oppgavene må bestås får å kunne levere eksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Emnet undervises ikke høst 2014

Undervisningsspråk

Norsk