Dette emnet er nedlagt

EST4593 – Tverrestetisk masteroppgave i musikkvitenskap

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Oppgavens emne kan enten relatere en problemstilling felles for to estetiske fagfelt (musikkvitenskap og fordypningsfag 2 i bachelorgraden) til estetisk teori, eller relatere en fagspesifikk problemstilling (fra musikkvitenskap) til estetisk teori. Studenten tildeles veileder fra musikkvitenskap. Oppgaven kan være en monografi eller en samling mindre, selvstendige arbeider med en overordnet problemstilling. Omfanget på oppgaven skal være på 80–100 s à 2300 tegn. Oppgaven er et selvstendig arbeid etter vitenskapelige idealer og av tverrestetisk karakter.

Hva lærer du?

Arbeidet med oppgaven gir fordypet innsikt i et avgrenset estetisk og teoretisk emne, i en presis problemstilling og i anvendelse av estetisk metode. Dessuten gir studiet øvelse i å arbeide med et problemfelt over tid og i å skrive en lengre resonnerende fremstilling.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterstudiet i Program for estetiske studier. Avlagt bachelorgrad i estetikk, med musikkvitenskap som fordypningsfag 1.

Anbefalte forkunnskaper

Fullført fag- og oppgaveseminar for masterstudiet.

Undervisning

Som forberedelse til oppgaveskrivingen blir det arrangert oppgave- og prosjektbeskrivelsesseminar, og underveis i skrivingen får studenten støtte gjennom individuell veiledning og skriveseminar. "Retningslinjer for veiledning av masteroppgaver ved Det humanistiske fakultet" finner du her. Veiledningsavtalen fylles ut i 3 eksemplarer og leveres til studiekonsulenten.
Veiledning skjer fortløpende. Arbeidet med masteroppgaven påbegynnes i 2. semester av masterstudiet, men er i hovedsak lagt til 3. og 4. semester.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Masteroppgaven leveres med frist 2. mai i vårsemesteret og 1. november i høstsemesteret, og blir vurdert av en eksamenskommisjon med en intern og en ekstern sensor. Etter at eksamenskommisjonen har foretatt sensur, får kandidaten anledning til å møte til en samtale om oppgaven.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

60

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Oppgaven skrives normalt på norsk, men andre skandinaviske språk aksepteres. Etter søknad kan den også skrives på engelsk, tysk eller fransk.