Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet fokuserer på hovedtrekk ved bruk av IKT i offentlig sektor, herunder anvendelse av elektronisk saksbehandling, elektroniske beslutningssystemer og internett. Du vil videre få innsikt i spørsmål knyttet til IKT og endinger i formell organisering, og IKT og arbeidsdeling. Ikke minst vil prinsipper og idealer for utøvelse av offentlig myndighet sett i lys av IKT være gjenstand for diskusjon.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål
Du skal ha:

  • oversikt over hvordan offenlig forvaltning er organisert.
  • kunnskap om grunnleggende idealer for myndighetsutøvelse, særlig om personvern, rettssikkerhet og offentlighetsprinsippet.
  • grunnleggende kunnskaper om hvordan informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) anvendes i offentlig forvaltning.
  • kjenne til aktuelle mål og målkonflikter knyttet til digital forvaltning.

 

Ferdighetsmål
Du skal:

  • kunne gjøre enkle analyser av hvilken betydning IKT i offentlig forvaltning har for ivaretakelsen av personvern.
  • kunne gjøre enkle analyser av hvilken betydning automatisering av enkeltvedtak har for ivaretakelsen av rettssikkerhet.
  • kunne gjøre enkle analyser av hvilken betydning IKT i offentlig forvaltning har for realiseringen av offentlighetsprinsippet.

 

Generell kompetanse

Du skal:

  • kunne vurdere betydningen av IKT for idealer om myndighetsutøvelse.
  • kunne skille klart mellom idealer og realiteter.
  • være oppmerksom på skillet mellom gjeldende rett og rettspolitikk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot FINF1001 – Digital forvaltning

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger, seminarer og praktiske øvelser. I seminarundervisningen vil studenter bli delt inn i mindre prosjektgrupper som sammen skal løse 1 obligatoriske oppgave som skal være bestått i løpet av semesteret. I tillegg vil studenter få presentasjonsoppgaver på seminarene. Undervisningen forutsetter aktiv deltakelse på seminarene.

Eksamen

Kandidatene skal ha bestått 1 obligatoriske oppgave. Endelig karakter settes etter vurdering av en 5 timers skriftlig eksamen ved slutten av semesteret.

Tidligere eksamensoppgaver

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

NB! Emnet endrer navn til FINF1001 fra høst 2017. Se ny emneside

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk