KRIM1000 – Innføring i kriminologi - OBS: Emnet erstattes av KRIM1100 og KRIM1500

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i kunnskap om avvik og sosial kontroll med hovedvekt på lovbrudd og reaksjoner på lovbrudd. Det gir en oversikt over temaer i kriminologiens idéhistorie, og introduserer læren om lovbrudd, lovbrytere, ofre, forebygging av lovbrudd og ulike syn på straff og straffens virkninger. Emnet tar også for seg den samfunnsmessige forståelsen av hva som kontrolleres av straffeapparatet. Sentrale kunnskapskilder i emnet er kriminalstatistikken, analyser av ulike former for kontroll og av ulike kontrollsystemer, og beskrivelser av opplevelser hos dem som begår avvikende handlinger eller lovbrudd.

Hva lærer du?

Du vil tilegne deg oversikt over sentrale temaer, teorier og kunnskapskilder i kriminologien. Emnet gir kunnskaper om hovedtendensene i det registrerte kriminalitetsbildet, og om utvalgte lovbruddstyper, som narkotika, vold og moderne økonomisk kriminalitet. Du lærer om kjennetegn ved lovbrudd, mennesker som kontrolleres for lovbrudd og om ulike begrunnelser for straff og syn på straffens virkninger. Du lærer om kriminalstatistikkens oppbygning, om bruk av kriminalstatistikken og om ulike måter å tolke kriminalstatistikken på. Du vil få trening i muntlig og skriftlig fremstilling av faglige problemstillinger og resonnementer knyttet til konkrete problemstillinger.

Kunnskap
Du skal:
•    ha oversikt over sentrale temaer og teorier i kriminologien
•    ha oversikt over hovedtendensene i det registrerte kriminalitetsbildet
•    ha kjennskap til og kunne redegjøre for ulike begrunnelser for straff og syn på straffens virkninger
•    kjenne til sentrale kunnskapskilder i kriminologien

Ferdigheter:
Du skal:
•    kunne vise hvordan lovbrudd og reaksjoner på lovbrudd kan forklares på forskjellige måter
•    kunne anvende og vurdere kriminalstatistikken som kunnskapskilde
•    kunne besvare en oppgitt problemstilling gjennom å bruke vitenskapelige tekster
•    ha oppøvd grunnleggende skrivetekniske og analytiske ferdigheter gjennom å arbeide med en skriveoppgave
•    kunne skrive med korrekte kildehenvisninger
•    kunne presentere fagstoff muntlig

Generell kompetanse:
Du skal:
•    ha utviklet forståelse og respekt for vitenskapelig tenkemåte
•    kunne formidle fagkunnskap muntlig og skriftlig
•    forstå bakgrunn for og betydningen av ulike tilnærminger og perspektiver i faget

 

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KRIM1100 – Innføring i kriminologi

KRIM1001 – Innføring i kriminologi (nedlagt) (10stp.), KRIM1102 – Kriminalitetsbildet - lovbrudd, lovbrytere og ofre (nedlagt) (10stp.) og grunnfag kriminologi (20stp.).

Studenter som har avlagt eksamen i nevnte emner eller grunnfag kriminologi vil ikke få uttelling i studiepoeng for dette emnet. Studenter som har avlagt eksamen i KRIM1001 eller KRIM1102 får bare 10 stp uttelling for emnet.

Undervisning

Forelesninger og seminarer.

Seminarundervisningen er obligatorisk. Maks en gangs fravær ved gyldig grunn, dvs sykdom o.l. Fravær utover dette må dokumenteres. Som del av seminarundervisningen skriver studentene en oppgave som vurderes for godkjenning av seminarleder. Studentene skal også gi en muntlig, kort presentasjon av et gitt tema.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

6 timers skoleeksamen. Skoleeksamen vurderes med gradert karakter (A-F).

Eksamen besvares anonymt med kandidatnummer. Kandidatnummeret ditt finner du i Studentweb ca en uke før eksamen.

 

Tidligere eksamensoppgaver

Hjelpemidler

Skoleeksamen: Ordlister og alminnelige ordbøker er tillatt, men skal leveres inn til eksamenskontoret via Infosenteret senest en uke før eksamensdatoen. Ordbøker på fremmedspråk må ha oversettelse til norsk eller engelsk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Sensorveiledning

Institutt for kriminologi og rettssosiologi har utarbeidet en generell sensorveiledning som brukes ved vurdering i dette emnet. 
 

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Undervisning gikk siste gang høst 2018

Eksamen

Emnet har eksamen siste gang høst 2019. 

Undervisningsspråk

Norsk