KRIM4919 – Politi, makt og samfunn

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i politiet som institusjon og som utøver av makt i samfunnet. Som institusjon i en demokratisk rettsstat har politiet en særegen autoritet til å gripe inn i folks liv på til dels dramatiske måter. Emnet undersøker nærmere hva denne autoriteten hviler på og hva som skiller politiets maktutøvelse fra vold.

Politiets samfunnsoppdrag er imidlertid ikke bare knyttet til maktutøvelse, men også til klare og økende forventninger om effektiv måloppnåelse, særlig når det gjelder kjernefunksjoner som kriminalitetsbekjempelse og opprettholdelse av ro og orden. Emnet formidler hva politiforskningen kan fortelle oss om politiets muligheter til å innfri samfunnets forventninger om trygghet og sikkerhet.

Som svar på nye utfordringer har politiet tatt i bruk ny teknologi, nye organisasjons- og samarbeidsformer og nye måter å integrere forskningsbasert kunnskap på. Ikke minst samarbeider politiet i økende grad med andre aktører for å forebygge kriminalitet og utrygghet og forbedre tilliten fra publikum. Samtidig er det fortsatt slik at det operative politiarbeidet i stor grad forutsetter bruk av skjønn og moralsk-rettslig dømmekraft. Hvilke spenninger og dilemmaer oppstår når politiet tar i bruk ny teknologi og nye tenke- og arbeidsmåter? Hvordan håndterer politiet disse spenningene og dilemmaene i det daglige arbeidet?

Slike spørsmål blir ekstra påtrengende i unntakssituasjoner som terror og katastrofer, som gjerne utløser krav om utvidede rettslige fullmakter og permanent bevæpning. Det er særlig slike unntakssituasjoner som aktualiserer det klassiske spørsmålet Hvem kontrollerer kontrollørene? Emnet ser nærmere på forholdet mellom politi og demokrati, og hvordan politiet bør styres og kontrolleres for at grunnleggende rettssikkerhetsverdier kan ivaretas, ikke bare for borgerne, men også for politiet selv.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål

Du skal:

Kjenne til grunnleggende forståelsesmåter av politiet og dets samfunnsoppdrag
Ha inngående kunnskap om sentrale temaer og teorier i politiforskningen
Kunne redegjøre for og drøfte konsekvensene av aktuelle utviklingstrekk i politiet

Ferdighetsmål

Du skal:

Kunne anvende sentrale begreper om og perspektiver på politiet i diskusjoner om ulike faglige spørsmål.
Kunne gjengi hovedtrekk i sentrale teorier og sentrale hovedfunn fra nordiske og internasjonale politistudier og drøfte deres relevans i dag.
Kunne reflektere over og drøfte politiets posisjon sett i forhold til grunnleggende trekk i samfunnet og relasjon til andre samfunnsaktører.
Kunne beskrive, tolke og drøfte sentrale utviklingstrekk i politiet ved hjelp av ulike teoretiske perspektiver.

Generell kompetanse

Du skal:

Forstå bakgrunn for og betydningen av ulike tilnærminger og perspektiver i politiforskningen
Kunne identifisere og drøfte ulike fremstillingers forankringer i forståelsesmåter, kunnskap og vurderinger.
Kjenne til og bruke akademiske kriterier i skriftlig og muntlig sammenheng, med vekt på dokumentasjon, gode og selvstendige resonnementer og saklig argumentasjon.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KRIM2919 – Politi, makt og samfunn

Undervisning

Forelesninger.

Eksamen

4 dagers hjemmeeksamen.

Besvarelsen skal være på maks 3600 ord. 3600 ord tilsvarer om lag 9 sider med de fleste moderne skrifttyper, font 12 og linjeavstand 1 ½. Forside, innholdsfortegnelse og litteraturliste kommer i tillegg. Besvarelser på over 3600 ord vil ikke bli sensurert.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Sensorveiledning

Institutt for kriminologi og rettssosiologi har utarbeidet en generell sensorveiledning som brukes ved vurdering i dette emnet.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk