Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Ny emnekode fra våren 2006

Frå våren 2006 får dette emnet ny emnekode og du finner da all informasjon på JUR5920 – Miljørett (nedlagt).

Miljørett valg- og spesialfag bygger på de obligatoriske fagene i studieordningen av 1996, særlig fagene Forvaltningsrett II/ miljørett, Individets grunnlovsvern og internasjonale menneskerettigheter og Folkerett, og på de obligatoriske fagene til 4. og 5. avdeling etter studieordningen av 1984.

Valg- og spesialfaget har som mål å gi studentene grunnlag for både å gjøre bruk av det eksisterende norske og internasjonale regelverk i miljøretten og delta i arbeid med å skape nye regler. Faget skal gi studentene en innføring i miljørettens utvikling og prinsipielle grunnlag og gjøre dem fortrolige med ulike perspektiver og virkemidler i miljøretten og miljøpolitikken. Faget er bygget opp rundt fire hovedperspektiver i miljøretten: det miljøetiske perspektivet, rettighetsperspektivet, det rettsøkonomiske perspektivet og det internasjonale perspektivet. Det gis undervisning i faget i høstsemesteret. (I vårsemesteret gis det engelskspråklig undervisning i faget International Environmental Law, som også kan tas som valgfag/spesialfag).

Hva lærer du?

Du finner læringskrav og litteraturliste på fagets semesterside.

Opptak og adgangsregulering

For å kunne avlegge eksamen i valgfag må profesjonsstudiets fellesdel være bestått, se utfyllende forskrift om studier og eksamen ved Det juridiske fakultet § 14 pkt. 3.

Undervisning

Forelesninger.

Eksamen

6-timers skriftlig eksamen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på masterstudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

15

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk