FRM2000 – Legemiddelsubstansene og hvordan de virker del II

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omfatter legemiddelkjemi, farmakognosi, cellebiologi, farmakologi og fysiologi presentert på en integrert form med legemiddelsubstansenes kjemi og virkningsmekanismer som sentrale tema. Hovedfokus i dette emnet er kroppens ulike mediatorsystemer og hvordan legemidler påvirker aktiviteten i disse.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført dette emnet skal du ha følgende kompetanse:

  • kunne vurdere struktur-aktivitetsforhold og molekylære virkningsmekanismer for de nevnte hovedgruppene av legemidler.
  • ha oversikt over syntese og biosyntese av legemiddelsubstanser i den grad det er nødvendig for å forstå sammenhengen mellom struktur og aktivitet.
  • ha grundig forståelse for de vanligste typer av virkningsmekanismer for legemidler, særlig med fokus på reseptorer og signaltransduksjon.
  • kjenne til hvordan et legemiddel blir tatt opp i kroppen, transportert til virkested og eliminert gjennom ekskresjon eller metabolisme.
  • kunne se sammenhengen mellom legemidlets interaksjon med målmolekylet, det cellulære resultat av dette og de fysiologiske konsekvenser.
  • kjenne til testsystemer for legemiddeleffekter og kunne utføre laboratorieeksperimenter under veiledning for å undersøke legemiddeleffekter.
  • kunne kommunisere og overbringe informasjon om de molekylære og cellulære virkningsmekanismene for legemidler på en forståelig og effektiv måte til annet helsepersonell og legemiddelbrukere.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er kun tilgjengelig for studenter som har opptak til det 5-årige masterstudiet i farmasi ved UiO.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

For undervisning: bestått eksamen i FRM1000, FRM1010 og godkjent obligatoriske deler av FRM1030 , FRM1040 og FRM1050
For eksamen: bestått eksamen i FRM1000, FRM1010, FRM1030, FRM1040 og FRM1050.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
Det er obligatorisk sikkerhetsopplæring i begynnelsen av første semester. For studenter som starter på det 5-årige masterprogrammet i farmasi fra og med høsten 2015
kreves følgende HMS-emner:

Du må ta med dokumentasjon på at du har bestått HMS0501, HMS0502, HMS0503, HMS0506 og HMS0507 når du møter på første obligatoriske laboratorieundervisning.

For studenter som tok FRM2000 mellom høsten 2012 og våren 2015 gjelder at FRM2000 ikke kan inngå i grad før følgende emner er bestått:

  • MNHMS0015 - Innføring i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) (nedlagt) eller HMS0501 - Sikkerhet og fysisk miljø og HMS0502 - Utviklende læringsmiljø, HMS0506 Klinikksikkerhet HMS0507 Brannsikkerhet
  • MNHMS0010LS - Innføring i laboratoriesikkerhet (nedlagt) eller MNHMS0020LS - In-depth Laboratory Safety (nedlagt) eller HMS0503 - Laboratoriesikkerhet

Se eventuelt egen [nettside for overgangsordninger mellom gamle og nye HMS-emner] (url: http://www.mn.uio.no/studier/emner/hms-emner.html).

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot FRM2000R – Legemiddelsubstansene og hvordan de virker del II (nedlagt)

Undervisning

Forelesninger, gruppearbeid og laboratorieøvelser.

Laboratorierapporter (som skal innleveres for retting og godkjenning) og kollokviebesvarelser (som ikke skal innleveres) skal samles i en mappe. For å få mappen godkjent må mappen være komplett, og utført laboratoriearbeid og innholdet i mappen må dokumentere at studenten har tilegnet seg de nødvendige kunnskaper og ferdigheter. Godkjent mappe og laboratoriekurs er en forutsetning for at studenten skal kunne gå opp til skriftlig eksamen.

Inaktivitet og/eller for stort fravær i obligatorisk undervisning medfører at studenten ikke får sluttvurdering/eksamen.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Seks timers skriftlig eksamen med bokstavkarakter.

Hjelpemidler

Fra 1. august 2016 er det ikke lenger lov å benytte egen kalkulator på eksamen. Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, på eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emnerapport

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Studieplanen er under revisjon. Dette emnet undervises siste gang høsten 2017.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk