Dette emnet er nedlagt

FRM2000R – Legemiddelsubstansene og hvordan de virker del II

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omfatter legemiddelkjemi og farmakognosi presentert på en integrert form med legemiddelsubstansenes kjemi og virkningsmekanismer som sentrale tema. Hovedprinsipper for interaksjon mellom legemiddel og reseptorer/ enzymer/ transportproteiner, syntese av legemiddelsubstanser, struktur-aktivitets- begrepet, funksjonelle grupper, stereokjemi, absorpsjon og metabolisme av legemidler omhandles. Hovedfokus i dette kurset er kroppens ulike mediatorsystemer og hvordan legemidler påvirker aktiviteten i disse.

Hva lærer du?

Emnet skal gi deg som student kunnskap og forståelse innen legemiddelkjemi og farmakognosi, for å kunne vurdere struktur-aktivitetsforhold og molekylære virkningsmekanismer for de nevnte hovedgruppene av legemidler.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er kun tilgjengelig for ferdig utdannede reseptarer som har opptak til det 5-årige masterstudiet i farmasi ved UiO.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til alternativ studieplan for reseptarer til det 5-årige masterstudiet i farmasi.
For undervisning: bestått eksamen i FRM1010 og godkjent obligatoriske deler av FRM1030 , FRM1040 , og FRM1050R .
For eksamen: bestått eksamen i FRM1010, FRM1030, FRM1040 og FRM1050R.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
Det er obligatorisk sikkerhetsopplæring i begynnelsen av første semester. For studenter som starter på det 5-årige masterprogrammet i farmasi fra og med høsten 2015
kreves følgende HMS-emner:

Du må ta med dokumentasjon på at du har bestått HMS0501, HMS0502, HMS0503, HMS0506 og HMS0507 når du møter på første obligatoriske laboratorieundervisning.

For studenter som tok FRM2000R mellom høsten 2012 og våren 2015 gjelder at FRM2000R ikke kan inngå i grad før følgende emner er bestått:

  • MNHMS0015 - Innføring i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) (nedlagt) eller HMS0501 - Sikkerhet og fysisk miljø og HMS0502 - Utviklende læringsmiljø, HMS0506 Klinikksikkerhet HMS0507 Brannsikkerhet
  • MNHMS0010LS - Innføring i laboratoriesikkerhet (nedlagt) eller MNHMS0020LS - In-depth Laboratory Safety (nedlagt) eller HMS0503 - Laboratoriesikkerhet

Se eventuelt egen [nettside for overgangsordninger mellom gamle og nye HMS-emner] (url: http://www.mn.uio.no/studier/emner/hms-emner.html).

 

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot FRM2000 – Legemiddelsubstansene og hvordan de virker del II

Undervisning

Forelesninger, gruppearbeid og laboratorieøvelser.

Laboratorierapporter (som skal innleveres for retting og godkjenning) og kollokviebesvarelser (som ikke skal innleveres) skal samles i en mappe. For å få mappen godkjent må mappen være komplett, og utført laboratoriearbeid og innholdet i mappen må dokumentere at studenten har tilegnet seg de nødvendige kunnskaper og ferdigheter. Godkjent mappe og laboratoriekurs er en forutsetning for at studenten skal kunne gå opp til skriftlig eksamen.

Inaktivitet og/eller for stort fravær i obligatorisk undervisning medfører at studenten ikke får sluttvurdering/eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Fire timers skriftlig eksamen med bokstavkarakter.

Hjelpemidler

Fra 1. august 2016 er det ikke lenger lov å benytte egen kalkulator på eksamen. Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, på eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Dette er et av emnene i den alternative studieplanen for reseptarer som følger ordinær undervisning og lab sammen med studentene som tar emnet FRM 2000, men vil få et eget eksamenssett, -R, utdelt på eksamensdagen.
Reseptarene må ta: Legemiddelkjemi og Farmakognosi inkl. lab. (Kjemifagene må tas i sin helhet)
Fritak: Farmakologi (inkl. lab.)

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Studieplanen er under revisjon. Dette emnet ble undervist siste gang høsten 2016.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk