FRM2030 – Kvalitetssikring ved produksjon av legemidler

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en grundig innføring i praktisk produksjon av legemidler i liten skala. Kvalitetssikring og dokumentasjon har en sentral plass, og aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer som omhandler dette, er inkludert i kurset.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du ha følgende kompetanse:

  • grundig forståelse for kvalitetssikring og betydningen av å ha et kvalitetssikringssystem.
  • grundig forståelse for basale arbeidsoperasjoner og fremstillingsmetoder i forbindelse med fremstilling av legemidler i liten skala.
  • kunne planlegge og utføre fremstillingen av utvalgte legemiddelformer i liten skala.
  • beherske anvendelsen av kontrollsystemene ved fremstilling av legemidler og selvstendig kunne dokumentere fremstillingen tilstrekkelig etter gjeldende forskrifter og retningslinjer.
  • ha en reflektert holdning til farmasøytens ansvar i forbindelse med fremstilling av legemidler.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er kun tilgjengelig for studenter som har opptak til det 5-årige masterstudiet i farmasi ved UiO.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

For undervisning og eksamen: bestått alle tidligere emner i det 5-årige masterstudiet i farmasi t.o.m. FRM2010 – Kvalitetskontroll av farmasøytiske råvarer (nedlagt).

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
Det er obligatorisk sikkerhetsopplæring i begynnelsen av første semester. For studenter som starter på det 5-årige masterprogrammet i farmasi fra og med høsten 2015
kreves følgende HMS-emner:

Du må ta med dokumentasjon på at du har bestått HMS0501, HMS0502, HMS0503, HMS0506 og HMS0507 når du møter på første obligatoriske laboratorieundervisning.

For studenter som tok FRM2030 mellom høsten 2012 og våren 2015 gjelder at FRM2030 ikke kan inngå i grad før følgende emner er bestått:

  • MNHMS0015 - Innføring i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) (nedlagt) eller HMS0501 - Sikkerhet og fysisk miljø og HMS0502 - Utviklende læringsmiljø, HMS0506 Klinikksikkerhet HMS0507 Brannsikkerhet
  • MNHMS0010LS - Innføring i laboratoriesikkerhet (nedlagt) eller MNHMS0020LS - In-depth Laboratory Safety (nedlagt) eller HMS0503 - Laboratoriesikkerhet

Se eventuelt egen [nettside for overgangsordninger mellom gamle og nye HMS-emner] (url: http://www.mn.uio.no/studier/emner/hms-emner.html).

Undervisning

Undervisningen skjer ved hjelp av forelesninger, gruppearbeid, kollokvier og laboratoriearbeid. Laboratorieundervisning utgjør en vesentlig del og strekker seg for den enkelte student over til sammen 7 uker med to eller flere labdager pr. uke. Laboratoriekurset er obligatorisk.

Godkjent laboratoriekurs er en forutsetning for at studenten skal kunne gå opp til den skriftlige og praktiske eksamen.

Inaktivitet og/eller for stort fravær i obligatorisk undervisning medfører at studenten ikke får sluttvurdering/eksamen.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen er en kombinert 2 timers skriftlig og 3 timers praktisk eksamen; skriftlig og praktisk del avholdes på ulike dager, men vurderes sammen som en helhet.
På praktisk del blir kullet delt i to puljer, dvs at prøven går over to dager. Karakter: Bestått/Ikke-bestått

Hjelpemidler

Fra 1. august 2016 er det ikke lenger lov å benytte egen kalkulator på eksamen. Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, på eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emnerapport

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Undervisningen i FRM 2020 og FRM 2030 må gjennomføres parallelt.

Studieplanen er under revisjon. Dette emnet undervises siste gang våren 2018.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk