Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Overordnet mål: Studentene skal systematisk bygge kompetanse om bruk av legemidler, ved å sette sammen fagkunnskap fra flere farmasøytiske fagdisipliner (farmakologi, samfunnsfarmasi, farmakognosi).

Struktur: Hovedtyngden i undervisningen vil omfatte hjerte og kretsløp men inkluderer også endokrinologi (thyreoideasykdom, diabetes type I og type II samt kjønnshormoner) og nyresvikt. Undervisningen i kurset er primært rettet mot riktig bruk av legemidler (inkludert fysiologi, patofysiologi og sykdomsetiologi) ved sykdommer i oven nevnte organsystemer. De ulike involverte fagområdene underviser integrert i dette kurset. Undervisningen i endokrinologi og hjerte og kretsløp inkluderer to PBL-oppgaver hver, i alt 4 PBL oppgaver. Også PBL-temaene vil være integrerte mellom fagområdene. Øvrige undervisningsformer benyttes mellom gruppemøtene, for å utvide og belyse PBL-temaet. Undervisningen i nyresvikt vil baseres på forelesninger og en klinikksamling. Det er for hver undervisningsuke utarbeidet detaljerte målformuleringer, fordelt i kunnskapsmål, ferdighets- og holdningsmål.

Emnet vil sammen med emnene FRM2040 Bruk av legemidler del I og FRM3030 Bruk av legemidler del III danne et helhetlig bilde av legemiddelbruk mot sykdommer i samtlige definerte humane organsystemer fra Felleskatalogen.

Hva lærer du?

Etter gjennomgang av hvert emneområde skal studentene ha tilegnet seg kunnskap slik at han/hun:

 • kan beskrive de enkelte sykdommers patogenese, etiologi og symptomatologi
 • kan redegjøre for prinsippene rundt den aktuelle legemiddelterapi
 • kan foreslå hensiktsmessig legemiddel
 • kan foreslå hensiktsmessig dosering av legemiddelet
 • kjenner til de viktigste “problemlegemidler” som krever spesielle forhåndsregler ved dosering og bruk
 • kan vurdere fordeler og eventuell interaksjonsrisiko ved samtidig bruk av flere legemidler
 • kan identifisere sannsynlige bivirkninger av legemidler
 • kan vurdere legemiddelterapi i relasjon til annen ikke-medikamentell behandling
 • kan vurdere hva slags informasjon som er viktig å gi til ulike pasientgrupper for at legemiddelet skal brukes riktig

Kurset omfatter de viktige sykdommer for de spesifiserte organsystemer (se over) som er tilgjengelig for medikamentell profylakse og terapi. Undervisningen vil konsentreres om de viktigste / hyppigst forekommende sykdommer og sykdomsgrupper, og om emner hvor farmasøyters virksomhet er av særskilt betydning.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er kun tilgjengelig for studenter som har opptak til det 5-årige masterstudiet i farmasi ved UiO.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

For undervisning og eksamen: bestått alle tidligere emner i det 5-årige masterstudiet i farmasi t.o.m. FRM2040 .

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
Det er obligatorisk sikkerhetsopplæring i begynnelsen av første semester. For studenter som starter på det 5-årige masterprogrammet i farmasi fra og med høsten 2015
kreves følgende HMS-emner:

Du må ta med dokumentasjon på at du har bestått HMS0501, HMS0502, HMS0503, HMS0506 og HMS0507 når du møter på første obligatoriske laboratorieundervisning.

For studenter som tok FRM3020 mellom høsten 2012 og våren 2015 gjelder at FRM3020 ikke kan inngå i grad før følgende emner er bestått:

 • MNHMS0015 - Innføring i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) (nedlagt) eller HMS0501 - Sikkerhet og fysisk miljø og HMS0502 - Utviklende læringsmiljø, HMS0506 Klinikksikkerhet HMS0507 Brannsikkerhet
 • MNHMS0010LS - Innføring i laboratoriesikkerhet (nedlagt) eller MNHMS0020LS - In-depth Laboratory Safety (nedlagt) eller HMS0503 - Laboratoriesikkerhet

Se eventuelt egen [nettside for overgangsordninger mellom gamle og nye HMS-emner] (url: http://www.mn.uio.no/studier/emner/hms-emner.html).

Undervisning

Adgang til å gå opp til eksamen forutsetter godkjent deltagelse i obligatorisk undervisning (fire PBL-temaer, tre laboratorieøvelser og en klinikksamling).

Inaktivitet og/eller for stort fravær i obligatorisk undervisning medfører at studenten ikke får sluttvurdering/eksamen.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Fire timers skriftlig eksamen med bokstavkarakter.

Hjelpemidler

Fra 1. august 2016 er det ikke lenger lov å benytte egen kalkulator på eksamen. Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, på eksamen.

Kalkulator

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emnerapport

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Studieplanen er under revisjon. Dette emnet undervises siste gang høsten 2018.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk