Dette emnet er nedlagt

FYS-KJM4570 – Strålevern og strålingssikkerhet

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Strålingsfysikk og dosimetri:

Vekselvirkning mellom forskjellige typer stråling og materie- indirekte (fotoner, nøytroner) og direkte ioniserende stråling (elektroner, protoner, alfa-partikler og tyngre ioner)- med spesiell vekt på biologiske systemer. Eksterndosimetri og dosimetriske målemetoder med vekt på anvendelser i strålevern. Interndosimetri- dosimetri ved intern eksponering via inhalasjon, inntak, injeksjon og hudkontaminasjon av radioaktive stoffer.

Helseeffekter og risikovurderinger:

Effekter av stråling på mennesker og miljø- stokastiske og deterministiske effekter ved høye og lave stråledoser for forskjellige typer stråling (høy og lav LET)- doseresponsforhold og ekstrapolering til lave doser. Risikoanalyser- grunnlaget for vurdering av helserisiko basert på radiobiologisk og epidemiologisk kunnskap. Helserisiko ved ikke-ioniserende stråling og elektromagnetiske felter.

Strålevern:

Utvikling av prinsipper for strålevern og intervensjon ved hhv. anvendelse av ioniserende stråling/strålekilder i medisin, industri etc., samt ved utslipp/forekomst av radioaktive stoffer i miljøet. Strålevern ifm. ikke-ioniserende stråling og elektromagnetiske felter. Størrelser i strålevern og hvordan disse er utviklet. Skjerming av strålekilder og tiltak for å redusere/begrense eksponeringen. Dosegrenser og avledede grenseverdier. Begrunnelse for lover, forskrifter og regelverk- nasjonalt og internasjonalt. Strålekilder- naturlige og antropogene kilder.

Radioøkologi og effekter av stråling på miljøet:

Utslipp, transport og omsetning/opptak av radioaktive stoffer (naturlige og antropogene stoffer) i atmosfærisk, terrestrisk og marint miljø. Doser og konsekvenser for helse og miljø- effekter av stråling på miljøet. Tiltak for å begrense/redusere/forebygge konsekvenser for miljø og helse ifm. ulykker/hendelser som medfører spredning/oppkonsentrering av radioaktive stoffer i miljøet.

Strålingssikkerhet:

Sikkerhetsproblematikk knyttet til bestrålingsanlegg, radioaktive kilder og nukleær virksomhet, bla. kjernekraft, kjernevåpen og tilgjengelighet/spredning av fisjonibelt materiale- hva kan skje, hvordan/hvorfor, konsekvenser og beredskap. Håndtering av radioaktivt avfall.

Undervisningen skal gi en oppdatering om hva som skjer internasjonalt innenfor strålevern, risikovurderinger og strålingssikkerhet.

Hva lærer du?

Studentene skal få kunnskap om stråling/strålingskilder, strålevern, strålingsrisiko og strålingssikkerhet, som skal gi dem nødvendige forutsetninger for å kunne gå inn i arbeidsoppgaver som krever dokumentert kunnskap innen disse områdene.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Fysisk institutt har en egen påmeldingsfrist i første halvdel av mai for avanserte fysikkemner som skal undervises i høstsemesteret. Se http://www.fys.uio.no/studier/kvalitetsreformen/mastergrader/pameldingsskjema_h.html for informasjon om dette.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper.

Anbefalte forkunnskaper

Bachelorgrad i fysikk/kjemi eller tilsvarende. Det anbefales noe videregående kunnskap om radioaktivitet og stråling, tilsvarende FYS1010 – Miljøfysikk (nedlagt) eller KJM5900 – Radioaktivitet (nedlagt).

Undervisning

Emnet går over ett semester og omfatter ca. 45 timer med forelesninger, samt en ekskursjon.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen.

Dette emnet tilbyr ikke ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. For generelle opplysninger om ny og utsatt eksamen, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på våre eksamenssider: http://www.matnat.uio.no/studier/eksamen/index.html

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Emnet er nedlagt