Dette emnet er nedlagt

FYS1010 – Miljøfysikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 planlegger vi for at undervisning og eksamen gjennomføres slik det er beskrevet i emnebeskrivelsen og på semestersidene, men det kan komme endringer på grunn av korona-situasjonen. Du får varsler om eventuelle endringer på semestersiden og/eller i Canvas.

Våren 2020 ble undervisning og eksamen digital. Se endringer og felles retningslinjer for eksamener ved MN-fakultetet våren 2020.

Kort om emnet

Emnet fokuserer på tre hovedmiljøtema:

  1. Ioniserende stråling og radioaktivitet
  2. UV-stråling og ozonlag
  3. Drivhuseffekt og klima

Temaene omhandler bl.a.: Naturlig bakgrunnstråling, radon, nytte og risiko knyttet til radioaktive kilder og radioaktive forurensninger, strålebruk i medisin og forskning, atomkraft, fisjon, fusjon, biologiske konsekvenser av ioniserende stråling, strålingsindusert kreft; Dannelse og nedbryting av ozon, ozonhullets utvikling, UV-stråling, måling av ozon og UV-stråling, biologiske effekter knyttet til for mye og for lite UV-stråling, D-vitaminmangel, hudkreft; Atmosfæren og dens sammensetning, drivhuseffekten, betydningen av drivhuseffekten for livet på jorda, drivhusgasser, variasjon i den globale drivhuseffekt og konsekvenser av dette.

Hva lærer du?

Læringsmål: Studentene skal

  • opparbeide en basiskunnskap innen utvalgte miljøtema (ioniserende stråling, radioaktivitet, UV-stråling, ozonlag, drivhuseffekt og klima, samt biologiske konsekvenser knyttet til disse)
  • kunne stille kritiske spørsmål og gjøre egne faglig begrunnede vurderinger innen viktige miljøtema
  • kunne utføre beregninger innenfor de utvalgte miljøtemaene
  • kunne innhente opplysninger på egen hånd fra eksterne kilder for å kunne besvare gitte spørsmål innenfor de utvalgte miljøtemaene

Opptak til emnet

Studenter ved UiO søker plass på undervisning og melder seg til eksamen i Studentweb.

Emnet kan følges av alle studenter som har ønske om å opparbeide seg kunnskapsbaserte meninger omkring viktige miljøtema. Det er en sterk fordel, men ingen forutsetning, med basiskunnskaper fra videregående skole innen naturfagene.

Undervisning

Emnet går over et helt semester med 4 timer undervisning per uke (3 t forelesning +1 t kollokvier/oppgaveløsning). Emnet inkluderer et obligatorisk prosjektarbeid.

Eksamen

Prosjektoppgaven må være godkjent for at du skal kunne gå opp til avsluttende eksamen.

Deleksamen i form av en skriftlig prosjektoppgave (medio mars) vektes 20%.

Avsluttende skriftlig eksamen som varer 3 timer.

Endelig karakter fastsettes ut fra en helhetsvurdering av de ulike komponentene som inngår i vurderingsgrunnlaget.

Hjelpemidler til eksamen

Godkjent kalkulator

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. sep. 2020 12:12:29

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning

Undervisning tilbys siste gang vår 2019

Eksamen
Vår

Eksamen tilbys siste gang vår 2021

Undervisningsspråk
Norsk