Dette emnet er nedlagt

FYS4520 – Subatomær mange-partikkelteori I

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Subatomær mange-partikkelteori dekkes i to emner: FYS4520 gir en innføring i kvantemekanisk mange-partikkel formalisme og anvender denne på atomkjernenes oppbygging og struktur, mens FYS4530 – Subatomær mange-partikkelteori II legger vekten på kollisjoner mellom atomkjerner ved høye energier og studiet av faseoverganger i kjernematerien. Emnene er bygget opp av mindre enheter på ca 2 studiepoeng hver. I hvert av emnene inngår tre grunnleggende enheter, mens de øvrige kan velges blant 11 andre enheter avhengig av studentenes interesse og behov til enhver tid. For FYS4520 er de grunnleggende enhetene som flg.:

 • Formalisme for det ikke-relativistiske kvantemekaniske mange-partikkelproblem
 • Mikroskopiske middelfelt-teori (Hartree-Fock approksimasjonen o.l.)
 • Skallmodellen for atomkjerner

De øvrige to enheter velges blant disse:

 • Tidsuavhengig perturbasjonsteori
 • Tidsavhengig perturbasjonsteori
 • Nukleon-nukleon vekselvirkningen
 • Effektive vekselvirkninger
 • Parkorrelasjoner
 • Rotasjons-vibrasjonsmodellen for atomkjerner
 • Deformert skallmodell
 • Uendelig kjernematerie
 • Nøytronstjerner
 • Rotasjons-vibrasjonsmodellen for atomkjerner
 • Deformert skallmodell

Hva lærer du?

FYS4520 og FYS4530 – Subatomær mange-partikkelteori II skal gi studentene en moderne kvantemekanisk mange-partikkelbeskrivelse av nukelære systemer, både deres oppbygging og deres dynamiske egenskaper.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Fysisk institutt har en egen påmeldingsfrist i første halvdel av mai for avanserte fysikkemner som skal undervises i høstsemesteret. Se http://www.fys.uio.no/studier/kvalitetsreformen/mastergrader/pameldingsskjema_h.html for informasjon om dette.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen forutsetinger.

Anbefalte forkunnskaper

FYS3110 – Kvantemekanikk og FYS3510 – Subatomær fysikk med astrofysiske anvendelser (nedlagt)

Overlappende emner

Kunngjøres senere.

Undervisning

Emnet går over et helt semester og omfatter 3 timer m/ forelesninger og 2 timer m/ regneøvelser per uke.

Eksamen

Etter hver fullført enhet vil det bli gjennomført en skriftlig hjemme- eller skoleeksamen. I tillegg en avsluttende muntlig eksamen. Bokstavkarakterer.

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på våre eksamenssider: http://www.matnat.uio.no/studier/eksamen/index.html

Informasjon om utsatt eksamen og ny eksamen (kontinuasjon) finner du her: http://www.matnat.uio.no/studier/eksamen/kontinuasjon.html

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver høst

NB!Emnet er nedlagt og erstattet med FYS-KJM4480.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)