Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i hovedtrekk ved jordas fysiske naturmiljø. Det blir lagt vekt på emner som jordas indre og ytre krefter, dannelsen av landformer, vann og vannressurser, naturmiljø i ulike klimasoner, klimaendringer i kvartær tid med istider og mellomistider, dagens breer.

Hva lærer du?

Du får grunnleggende kunnskaper om jordas fysiske naturmiljø og forståelse av viktige begreper innenfor naturgeografi. Emnet gir grunnlag for videre fordypning i ulike emner i geofag.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse må du ha bestått enten 2MX, 2MY eller 3MZ, og enten 3MX, 3FY, 3KJ, 3BI, eller emnekombinasjonen 2KJ+3BT eller emnekombinasjonen 2BI+3BT fra videregående skole. Les mer om mulighetene for å dekke fagkrav på andre måter enn med fag fra norsk videregående skole.

Anbefalte forkunnskaper

GEO1011 – Geologiske prosesser og materialer (nedlagt)

Overlappende emner

Overlapper 10 studiepoeng med GEO1010. Overlapper 9 studiepoeng med GG112 (studenter som har GG112 og tar GEO1021 får bare 6 studiepoeng for GG112).

Undervisning

Undervisningen går over ett semester (15 uker) med 6 timer undervisning per uke. Deler av undervisningen blir holdt som gruppeundervisning/kollokvier. I tillegg kommer ekskursjoner/feltøvelser i siste halvdel av semesteret.

Eksamen

En skriftlig oppgave (teller ca 20%) og en feltrapport i slutten av mai (teller ca 20%), må begge bestås. Skriftlig eksamen (3 timer) ved slutten av semesteret (teller ca 60%). Endelig karakter fastsettes etter en helhetsvurdering av de enkelte deleksamener. Bokstavkarakterer (A-F).

Informasjon om utsatt prøve (kontinuasjon) finner du på www.matnat.uio.no/studier/eksamen/kontinuasjon.html. Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på våre eksamensider: www.matnat.uio.no/studier/eksamen/index.html

Annet

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulig emner og studieprogrammer. Som student ved UiO vil du derfor involveres i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Vi gjennomfører både fortløpende evaluering av emner og programmer, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende og detaljert evaluering av et bestemt emne eller program. Dette emnet evalueres våren 2006. Studentevalueringer er en del av kvalitetssikringen av utdanningsvirksomheten ved UiO /studier/om/kvalitet/

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk