Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet ble undervist for siste gang våren 2005. Det kan erstattes av BIO1200A eller BIO1200.

Emnet gir en oversikt over botanikk og zoologi med vekt på alger, moser, planter og marine invertebrater. Artenes/gruppenes klassifikasjon, biologi, utbredelse og økologi er sentrale tema. Noen viktige norske økosystemer vil bli gjennomgått i tilknytning til feltkurs.

Hva lærer du?

Studentene vil få kunnskap om viktige arter og grupper i norsk natur, deres evolusjonære tilhørighet og tilpasninger til miljøet. De vil også oppnå fortrolighet med identifikasjon ved hjelp av egnet bestemmelses-litteratur.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse må du ha bestått enten 2MX, 2MY eller 3MZ, og enten 3MX, 3FY, 3KJ, 3BI, eller emnekombinasjonen 2KJ+3BT eller emnekombinasjonen 2BI+3BT fra videregående skole. Les mer om mulighetene for å dekke fagkrav på andre måter enn med fag fra norsk videregående skole.

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

Emnet kan overlappe BIO110B, BB200 og BZ200.

Undervisning

Undervisning gis på norsk i form av obligatoriske: forelesninger, laboratorieøvelser, gruppeøvelser og kollokvier. Det avholdes et obligatorisk feltkurs i tilknytning til feltstasjonen i Drøbak for parti 1 i perioden 04. – 12. juni og for parti 2 i perioden 13. – 21. juni. Kostnaden for feltkurset er kr. 1.000 per student og må betales før feltkursstart.

Eksamen

En skriftlig 1,5 timer deleksamen fra temaet alger avholdes den 16.02 . En skriftlig 1,5 timer deleksamen fra temaet marine invertebrater avholdes den 20.04. En skriftlig 1,5 timer deleksamen fra temaet botanikk avholdes den 01.06. En 3 timer deleksamen i form av praktisk prøve i floristikk og faunistikk avholdes for feltkursparti 1 den 14.06 og for feltkursparti 2 den 23.06. Hver av de totalt fire deleksamener vektes ca: 25%. Endelig karakter fastsettes etter en helhetsvurdering av de enkelte deleksamener. Hjelpemidler ikke tillatt bortsett fra på praktisk prøve hvor en kan bruke floraer i botanikk.

 

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Annet

Studentene må betale egenandel for feltkurs.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk