Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en oversikt over livets mangfold som en introduksjon til videre studier i biologiske fag. Emnet inneholder elementer fra klassisk genetikk, populasjonsgenetikk, evolusjon, biodiversitet (om livets mangfold – inkludert bakterier, protister, dvs. alger og encellete dyr, sopp, planter og dyr) og økologi.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du ha følgende kompetanse:

 • kunne forklare mekanismene som driver evolusjonen på liten og stor skala og forstå grunntrekkene i mendelsk genetikk, Darwins evolusjonsteori, populasjonsgenetikk og fylogeni
 • oppnå grunnleggende oversikt over livets mangfold av bakterier, protister, planter, sopp og dyr, og forstå evolusjonen hos planter, sopp og dyr som tilpasning til omgivelsene
 • oppnå oversikt over økologiske emner som jordas klimasoner, atferd hos dyr, populasjonsdynamikk, samspill mellom arter og deres miljø
 • kunne utføre og planlegge enkle laboratorieforsøk som belyser ulike evolusjonsmekanismer og bygning og livssyklus hos utvalgte planter, sopp og dyr og vurdere resultatene i form av en laboratoriejournal

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Se hva som gjelder for obligatoriske forkunnskaper.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

I tillegg må følgende emner tas i samme semester eller være tatt tidligere enn BIO1000:

For studenter som tar BIO1000 høsten 2012 eller senere gjelder at BIO1000 ikke kan inngå i grad før HMS0503 er bestått.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på 2 BI fra videregående skole.

Overlappende emner

6 studiepoeng overlapp mot BIOS1150 – Biologisk mangfold

Emnet overlapper 10 studiepoeng mot BIO110B og 10 studiepoeng mot BIO101.

Undervisning

Undervisningen blir gitt som forelesninger, laboratorieøvelser og kollokvieoppgaver. Laboratorieøvelsene har obligatorisk oppmøte, og laboratorierapportene karaktersettes (bestått – ikke bestått). Ved ikke bestått karakter må ny, korrigert rapport leveres inn for godkjenning innen fastsatt frist. Laboratorierapporter må være godkjent før avsluttende eksamen. Fritak fra laboratorieøvelse gis kun etter skriftlig søknad til kursleder eller ved sykdom (og må dokumenteres). Halvparten av kollokvieøvelsene er obligatoriske. Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning. Dette gjelder også de som står på venteliste. Dersom du ikke kan møte til første forelesning er det viktig at du gir beskjed til studieseksjonen på studieinfo@ibv.uio.no.

For å kunne delta på obligatorisk laboratorieundervisning er det et krav at emnene MNHMS0015 og MNHMS0010LS må tas i samme semester eller være tatt tidligere enn BIO1000. Studenter som har fått registrert gyldig fravær fra disse emnene kan likevel møte på laboratorieundervisning i BIO1000.

Dette emnet bruker Fronter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Midttermineksamen; nettbasert hjemmeeksamen i uke 41 i Fronter. Ikke tellende i avsluttende karakter men obligatorisk deltagelse.

Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer; teller 100%). Ingen tillatte hjelpemidler. For å få gå opp til avsluttende eksamen er det en forutsetning at laboratorierapportene er godkjent (bestått karakter) innen en fastlagt frist og deltagelse på halvparten av kollokviene.

 

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapport fra den periodiske emne evalueringen av BIO1000 høsten 2012.

Rapport fra den periodiske emne evalueringen av BIO1000 høsten 2009.

Rapport fra den periodiske emne evalueringen av BIO1000 Høsten 2005.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Siste gang høsten 2016

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk