Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i betydningen av giftige algeoppblomstringer, giftige algers taksonomi, økologi, og toksiner, samt algeovervåking i det marine miljø og i ferskvann. Metoder som vil bli gjennomgått er lysmikroskopi, elektronmikroskopi, algedyrking, vekstmålinger, toksisitetstester, toksinanalyser og molekylærbiologiske metoder for påvisning av mikroalger.

Hva lærer du?

Kurset gir innsikt i giftalgeproblematikken og kunnskap om metoder for å identifisere og kvantifisere giftige alger og algetoksiner, samt undersøke algenes vekstkrav og giftighet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen forutsetninger

Anbefalte forkunnskaper

BIO1000 – Grunnkurs i biologi (nedlagt), BIO1100 – Biologisk mangfold 1 (nedlagt), BIO4300 – Marinbiologi (nedlagt)

Overlappende emner

Emnet kan overlappes med BMB314.

Undervisning

Undervisning vil bli gitt i form av forelesninger, laboratorieøvelser og kollokvier. Det forutsettes aktiv deltakelse i undervisningen. Det vil bli krav om innlevering av laboratoriejournaler.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen med karakter. Bokstavkarakterer.

Informasjon om eksamen, Informasjon om utsatt prøve

Annet

Emnet gis hvis antall registrerte studenter er flere enn 3.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk