Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Det er kommet en ny kursplattform som ivaretar kravene til opplæring om å kunne utføre forsøk med dyr i henhold til EU-direktiv og norsk forskrift som vil erstatte MBV4330. Kurset vil derfor ikke bli undervist våren 2019.

Ta kontakt med Institutt for biovitenskap ved spørsmål

Kurset består av en teoretisk og en praktisk del som samlet skal imøtekomme kunnskapskrav for å kunne utføre forsøk med dyr. Den praktiske delen skal gi praktisk trening og opplæring relevant for forsøksarten(e) du skal arbeide med.

Den teoretiske delen av kurset gir opplæring i mus, rotte og fisk, samt fugleforsøk i felt

Hva lærer du?

Kurset gir en innføring i relevant lovverk, etikk, biologi, smertefysiologi, anestesi, holdninger til dyreforsøk, alternativer til dyreforsøk og oppstalling av forsøksdyr. Det undervises også i planlegging og standardisering av dyreforsøk, håndtering av forsøksdyr og søknadsprosess til Mattilsynet. Det vil bli gitt en innføring i bruk av modellorganismer med hovedfokus på mus, rotte og fisk, samt bruk av transgene organismer. Videre vil det også bli forelest om bruk av fugl i feltforsøk.

 

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

PhD studenter må melde seg til MBV9330 Forsøksdyrlære.

Emnene MBV4330 og MBV9330 har felles opptak. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

  1. PhD-studenter og masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan
  2. Andre PhD-studenter og hospitanter
  3. Enkeltemne- og utvekslings-studenter
  4. Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning

Dette gjelder også studenter fra andre fakulteter som ikke har studierett i realfag.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

Undervisning

Obligatoriske forelesninger, praktisk opplæring. Den teoretiske delen av kurset gis konsentrert over én uke, Praksis må avtales med en godkjent institusjon av den enkelte deltaker.
For å få godkjent kurs og uttelling for 5 studiepoeng, kreves

1. Bestått eksamen i den teoretisk delen og

2. Minimum 25 timers praktisk opplæring.

25 timers praktisk opplæring:

Etter teoretisk opplæring må kursdeltakeren ha minimum 25 timers praktisk opplæring i bruk av forsøksdyr. Veileder(e) må attestere at opplæring har funnet sted før studentene får tilgang til sine respektive dyreavdelinger. Dokumentasjon på praktisk opplæring er en forutsetning for utsendelse av bestått kursbevis.

Eksamen

Hjemmeeksamen med innleveringsfrist 31. januar 2018

 

 

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler er tillatt

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Sensur registreres etter at attest er levert som bekrefter 25 timers arbeid med forsøksdyr.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

 

 

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)