Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Det er kommet en ny kursplattform som ivaretar kravene til opplæring om å kunne utføre forsøk med dyr i henhold til EU-direktiv og norsk forskrift som vil erstatte MBV9330. Kurset vil derfor ikke bli undervist våren 2019.

Ta kontakt med Institutt for biovitenskap ved spørsmål

Kurset består av en teoretisk og en praktisk del som samlet skal imøtekomme kunnskapskrav for å kunne utføre forsøk med dyr. Den praktiske delen skal gi praktisk trening og opplæring relevant for forsøksarten(e) du skal arbeide med.

Den teoretiske delen av kurset gir opplæring i mus, rotte og fisk, samt fugleforsøk i felt.

Hva lærer du?

Kurset gir en innføring i relevant lovverk, etikk, biologi, smertefysiologi, anestesi, holdninger til dyreforsøk, alternativer til dyreforsøk og oppstalling av forsøksdyr. Det undervises også i planlegging og standardisering av dyreforsøk, håndtering av forsøksdyr og søknadsprosess til Mattilsynet. Det vil bli gitt en innføring i bruk av modellorganismer med hovedfokus på mus, rotte og fisk, samt bruk av transgene organismer. Videre vil det også bli forelest om bruk av fugl i feltforsøk.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Emnene MBV4330 og MBV9330 har felles opptak. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

  1. PhD-studenter og masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan
  2. Andre PhD-studenter og hospitanter
  3. Enkeltemne- og utvekslings-studenter
  4. Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning

Hvis du har søkt om hospitantstatus, vær vennlig å kontakte studieinfo@ibv.uio.no før påmeldingsfristen.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

Informasjon om tid og sted for undervisning, eksamen og semesterets aktiviteter forøvrig finner du på semestersiden til MBV4330.

 

Undervisning

Obligatoriske forelesninger, praktisk opplæring. Den teoretiske delen av kurset gis konsentrert over én uke, Praksis må avtales med en godkjent institusjon av den enkelte deltaker.
For å få godkjent kurs og uttelling for 5 studiepoeng, kreves

1. Bestått eksamen i den teoretisk delen og

2. Minimum 25 timers praktisk opplæring.

25 timers praktisk opplæring:

Etter teoretisk opplæring må kursdeltakeren ha minimum 25 timers praktisk opplæring i bruk av forsøksdyr. Veileder(e) må attestere at opplæring har funnet sted før studentene får tilgang til sine respektive dyreavdelinger. Dokumentasjon på praktisk opplæring er en forutsetning for utsendelse av bestått kursbevis.

Eksamen

Hjemmeeksamen med innleveringsfrist 31. januar 2018

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler er tillatt

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Sensur registreres etter at attest er levert som bekrefter 25 timers arbeid med forsøksdyr.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Ph.d.

Undervisning

 

 

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)