Dette emnet er nedlagt

MNKOM9000 – Forskningsformidling

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Du får en innføring i sjangerlandskapet i det offentlige rom og forskerens roller i samfunnet.

I emnet lærer du å formidle til ulike målgrupper via sjangre som blogg og sosiale medier, kronikk, essay og debatt, bok, populærvitenskapelige artikler, pressemelding, foredrag og poster.

Hva lærer du?

Emnet gir økt forståelse for hvordan journalister tenker og hvordan akademia kan samarbeide godt med mediene. Du vil også lære å diskutere forskningens usikkerhet, forbedringer og implikasjoner.

Etter å ha fullført dette emnet vil du:

  • Vite hvilken rolle du som forsker har og kan ha i samfunnet
  • Kjenne til ulike sjangre for å nå ut med et budskap, og kunne nå ut gjennom ulike medier med din faglige kompetanse
  • Vite hvordan du kan håndtere og samarbeide med presse
  • Kunne holde tilgjengelige foredrag, både innenfor og utenfor ditt eget fagmiljø
  • Kunne fremstille forskningsresultater grafisk
  • Være i stand til å overføre formidlingskompetansen mellom ulike sjangre; fra kronikk til vitenskapelige publikasjoner

Opptak og adgangsregulering

Opptak gis til ph.d.-kandidater ved MN-fakultetet, UiO. Disse søker plass på undervisningen via StudentWeb. Det kreves studierett på ph.d. i hele perioden emnet undervises.

Emnet har begrenset kapasitet med 30 plasser.

Undervisning

Undervisningen går over 2 semestre med konsentrerte seminarer underveis.

Undervisningsspråk er engelsk, men studentene deles inn i engelske og norske tilbakemeldingsgrupper avhengig av hvilket språk de selv ønsker å bruke.

Undervisningen er delt i blokker. Hver blokk inneholder:

  • Forelesninger på 45-90 minutter
  • Heldagsseminarer med tilbakemeldingsgrupper og oppfølging av tekster.

Forelesningene er knyttet til tema i pensum, men er i hovedsak ment som en bevisstgjøring rundt problemstillinger og perspektiver på formidling og til inspirasjon. Seminarene gir trening i de ulike sjangrene og er mer praktisk rettet.

Seminarene inkluderer 9 obligatoriske innleveringer som må være godkjent for bestå emnet.

Oppgavene er utformet slik at de kan publiseres i norske og internasjonale medier.

Emnet er et pilotprosjekt, og undervises for første gang høst 2014/vår 2015.

Eksamen

De obligatoriske innleveringene må bestås. Oppgavene er bestått når de er klare til publisering på egen blogg.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Over to semestre, oppstart hver høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Norske og engelske seminargrupper