ITLED4261 – IT-arkitektur

Kort om emnet

Emnet er en del av master i IT og ledelse.

Emnet gir en oversikt over moderne IT-arkitekturer og begreper, med vekt på programvarearkitektur, virksomhetsarkitektur og tjenesteorientert arkitektur. Det legges vekt på forholdet mellom arkitektur og innovasjon, både i privat og offentlig sektor. Emnets kunnskapsgrunnlag er i hovedsak internasjonale rammeverk for Enterprise Architecture og SOA, supplert med empirisk forskning om erfaringer med disse rammeverkene i praksis. Anvendelse av rammeverk for å beskrive og reflektere over problemstillinger i egen bedrift. Emnet skal også ta opp transisjonsproblematikk – hvordan kombinere det gamle med det nye. Hovedmålet er å gi studentene et helhetlig grunnlag for arbeid med IT-arkitektur. Det legges vekt på å utvikle studentens evne til å være kritisk konstruktiv i forhold til rammeverkene. Deltakernes egen erfaringsbakgrunn og jobbutfordringer vil bli trukket inn i undervisningen.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført ITLED4261 har du:

  • god kunnskap om begreper, utviklingen av sentrale teorier og rammeverk innen IT-arkitektur, om prisipper for programvarearkitektur, modularisering og lagdelte arkitekturer
  • kunnskap om utvalgte teorier og rammeverk innen virksomhetsarkitektur: Zachmann, Ross/Weill, TOGAF og komplekse systemer og om prinsipper og innføring av tjenesteorientert arkitektur og cloud computing
  • lært å anvende rammeverk på konkrete problemstillinger i en virksomhet og kan presentere og analysere en konkret IT-arkitektur i en virksomhet
  • lært å  begrunne og reflektere over ulike alternative arkitekturvalg og kan dokumentere eksisterende arkitektur og en ønsket arkitektur
  • lært å skissere en transisjonsstrategi
  • evnen til å forstå IT-arkitektur fra ulike perspektiver og kommunisere med interessenter og laget laget et sammendrag for beslutningstakere om valg av IT-arkitektur, med alternativer og anbefaling
  • reflektert over forholdet mellom egne funn og tidligere forskning innen IT-arkitektur, og diskutert praktiske og teoretiske implikasjoner

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Minimum to års relevant yrkeserfaring

Anbefalte forkunnskaper

Forutsetter ikke spesielle forkunnskaper.

Overlappende emner

8 studiepoeng overlapp mot ITLED4260 – IT-arkitektur (videreført)

Undervisning

Emnet undervises over to samlinger på 3 + 2 dager.

I den første samlingen introduseres du for begreper, rammeverk og teori innen IT-arkitektur. Den andre samlingen legger vekt på at studentene skal anvende ny innsikt  og kunnskap for å løse og reflektere over egne problemstillinger i den individuelle prosjektoppgaven.

Pensum og Program

 

Eksamen

Skriftlig prosjektoppgave. Kan leveres individuelt eller i grupper på maks 3 kandidater. Prosjektoppgaven skal leveres 4 uker etter den siste samlingen.

Prosjektoppgaven skal ha følgende omfang:

  • Hvis man skriver alene: 6.000 ord
  • To samarbeider: 9.000 ord
  • Tre samarbeider: 12.000 ord

Det kreves minimum 80% tilstedeværelse på samlingene for å kunne gå opp til eksamen.

Karakteren blir tilgjengelig i StudentWeb etter at sensuren har falt. Du kan også bestille karakterutskrift

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: ITLED4260 – IT-arkitektur (videreført).

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Kursavgift

25 000,-