UNIK4770 – Avanserte områder innen kryptologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hovedmålet for emnet er å tilegne seg kunnskap om sentrale områder innen moderne kryptologi. Emnet skal gi en grunnleggende innsikt i teoretiske og praktiske sider knyttet til design, analyse og bruk av kryptografiske mekanismer i «state-of-the-art» sikkerhetsløsninger. Innholdet vil omfatte temaer som står sentralt i moderne kryptoforskning, og vil utdype og  behandle områder innen fagfeltet som viderefører innføringsemnet UNIK 4220.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du ha følgende kompetanse:

  • Forståelse for ulike tilnærminger til å definere sikkerhet for et kryptosystem (informasjonsteoretisk og kompleksitetsbasert), herunder innsikt i prinsipper og teknikker for «bevisbar sikkerhet»
  • God kjennskap til moderne og komplekse kryptografiske protokoller
  • Kunne anvende moderne analyseteknikker (lineær og differensiell kryptoanalyse)
  • God forståelse for utfordringer knyttet til implementasjon av kryptografiske mekanismer i praktiske anvendelser
  • Forståelse for de utfordringer som kvanteberegninger representerer for dagens kryptostemer og kjenne til aktuelle løsninger for «kvanteresistent» kryptografi

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen  i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på kunnskaper tilsvarende en bachelorgrad innen matematikk og informatikk. Studentene bør ha tatt UNIK4220 – Innføring i kryptografi (videreført) eller ha tilsvarende kunnskap innen kryptologi.

Undervisning

3 timer undervisning i uka (3 timer forelesning eller 2 timer forelesning + 1 time øvelse). Det vil være obligatorisk prosjektoppgave knyttet til minst én innlevering i form av essay, oppgaveinnlevering og/eller presentasjon av et faglig tema. Prosjektoppgaven inngår i karaktergrunnlaget for emnet, og må være bestått før studenten kan gå opp til avsluttende eksamen. Bestått obligatorisk oppgave gir rett til å gå opp til eksamen de to påfølgende årene. Karakter på den obligatoriske oppgaven teller 30% av endelig karakter.

Eksamen

Muntlig eksamen avholdes i slutten av semesteret. Ved stort antall studenter kan eksamen bli holdt skriftlig.

 

Prosjektoppgave teller 30% og eksamen 70% av endelig karakter.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)