TEK5550 – Avanserte områder innen kryptologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Hovedmålet for emnet er å tilegne seg kunnskap om sentrale områder innen moderne kryptologi. Emnet skal gi en grunnleggende innsikt i teoretiske og praktiske sider knyttet til design, analyse og bruk av kryptografiske mekanismer i «state-of-the-art»-sikkerhetsløsninger. Innholdet i emnet omfatter temaer som står sentralt i moderne kryptoforskning, og utdyper og behandler områder innen fagfeltet som viderefører innføringsemnet TEK4500 – Innføring i kryptografi.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du ha følgende kompetanse:

  • god kjennskap til moderne og komplekse kryptografiske protokoller
  • kunne anvende moderne analyseteknikker
  • god forståelse for utfordringer knyttet til implementasjon av kryptografiske mekanismer i praktiske anvendelser
  • forståelse for de utfordringer som kvanteberegninger representerer for dagens kryptosystemer, og kjennskap til aktuelle løsninger for «kvanteresistent» kryptografi

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb. Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

  • Emnet bygger på kunnskaper tilsvarende en bachelorgrad innen matematikk og informatikk.
  • Studentene bør ha tatt TEK4500 – Innføring i kryptografi eller ha tilsvarende kunnskap innen kryptologi.
  • Det er en fordel å kjenne til grunnleggende algebra.

Overlappende emner

Undervisning

3 timer undervisning i uka, som fordeler seg enten som 3 timer forelesning eller 2 timer forelesning + 1 time øvelse.

Emnet undervises på Institutt for teknologisystemer på Kjeller forskningspark. Se rutetabellen for instituttets egen studentbuss fra Blinderm.

Eksamen

  • Emnet har deleksamen i form av to prosjektoppgaver som teller 30 % av den endelige karakteren. Prosjektoppgavene må være bestått før avsluttende eksamen.
  • Emnet har avsluttende muntlig eksamen som teller 70 % av endelig karakter. Ved stort antall studenter kan avsluttende eksamen bli holdt skriftlig.
  • Både de to prosjektoppgavene og avsluttende eksamen må gjennomføres og bestås samme semester.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emne:

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. des. 2022 20:31:33

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)