TEK5550 – Avanserte områder innen kryptologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Våren 2021 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet våren 2021.

Kort om emnet

Hovedmålet for emnet er å tilegne seg kunnskap om sentrale områder innen moderne kryptologi. Emnet skal gi en grunnleggende innsikt i teoretiske og praktiske sider knyttet til design, analyse og bruk av kryptografiske mekanismer i «state-of-the-art» sikkerhetsløsninger. Innholdet vil omfatte temaer som står sentralt i moderne kryptoforskning, og vil utdype og behandle områder innen fagfeltet som viderefører innføringsemnet TEK4500 – Innføring i kryptografi.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du ha følgende kompetanse:

  • god kjennskap til moderne og komplekse kryptografiske protokoller
  • kunne anvende moderne analyseteknikker
  • god forståelse for utfordringer knyttet til implementasjon av kryptografiske mekanismer i praktiske anvendelser
  • forståelse for de utfordringer som kvanteberegninger representerer for dagens kryptosystemer, og kjennskap til aktuelle løsninger for «kvanteresistent» kryptografi

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb. Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet bygger på kunnskaper tilsvarende en bachelorgrad innen matematikk og informatikk. Studentene bør ha tatt TEK4500 – Innføring i kryptografi eller ha tilsvarende kunnskap innen kryptologi. Det er en fordel å kjenne til grunnleggende algebra.

Overlappende emner

Undervisning

3 timer undervisning i uka, som fordeler seg enten som 3 timer forelesning eller 2 timer forelesning + 1 time øvelse. Det vil være en obligatorisk prosjektoppgave knyttet til minst én innlevering i form av essay, oppgaveinnlevering og/eller presentasjon av et faglig tema.

Prosjektoppgaven inngår i karaktergrunnlaget for emnet, og må være godkjent før studenten kan gå opp til avsluttende eksamen. Karakter på den obligatoriske oppgaven teller 30 % av endelig karakter.

Obligatoriske oppgaver er kun godkjente for inneværende semester, og må bestås på nytt ved senere opptak til emnet.

Eksamen

  • Muntlig eksamen avholdes i slutten av semesteret. Ved stort antall studenter kan eksamen bli holdt skriftlig.
  • Obligatoriske oppgaver teller 30 %, og eksamen 70 %, av endelig karakter.
  • Obligatoriske oppgaver er kun godkjente for inneværende semester, og må bestås på nytt ved senere opptak til emnet.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. feb. 2021 17:17:38

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)