Dette emnet er nedlagt

UNIK4520 – Kvalitetssikret måleteknikk og statistiske analysemetoder

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Beskrivelse og analyse av målesystemet. SI-systemet for målenheter, realisering av målenheter, kalibrering og sporbarhet, nasjonal og internasjonal infrastruktur for måleteknikk. Frivillig og lovregulert kontroll av målesystemer og kvalitetssikring av målemetoder. Statistikk, fordelingsfunksjoner, konfidensintervall, hypotesetesting, lineær regresjon, kontrolldiagram. Måleusikkerhetsanalyser etter GUM-metoden med tilpasninger, anvendelser av måleusikkerhet.

Hva lærer du?

Emnet skal gi en forståelse av prinsipper for kalibrering og etablering av sporbarhet i målinger. Det måletekniske fundamentet, vurdering og kvalitetssikring av målesystemer, usikkerhetsberegninger og behandling av måleresultater er sentrale deler i kurset. Emnet er også egnet for etterutdanning.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel med grunnleggende kunnskaper i statistikk, samt måleteknikk, kjemisk analyse eller instrumentering.

Overlappende emner

Emnet overlapper 5 studiepoeng mot tidligere versjon av emnet, UNIK4320 – Kvalitetsstyring og måleteknikk (nedlagt).

Undervisning

3 timer forelesning pr. uke, 3 obligatoriske øvingsoppgaver. Emnet er lagt opp for å kunne følges som fjernundervisning.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen. Ved stort antall kandidater kan det bli holdt skriftlig eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

Ved praktisering av 3-gangersregelen skal emnet sees i sammenheng med UNIK4320 – Kvalitetsstyring og måleteknikk (nedlagt).

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Emnet ble undervist for siste gang høsten 2017.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk