Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Vibrasjonsproblemer oppstår i mange situasjoner. For eksempel knyttet til kjøretøy, skip, fly, for roterende systemer som turbiner i vannkraftverk og mye annet. Vibrasjoner kan forårsake materialtretthet med katastrofale følger. Det er viktig å kunne identifisere og kvantifisere vibrasjoner, forstå årsaken til dem og eventuelt å foreta reduserende tiltak.

Emnet omhandler vibrasjons-teori og vibrasjons-analyse. Kurset starter med å diskutere systemer med en og flere frihetsgrader. Kontinuerlige systemer diskuteres også. Det gis en formell matematisk/teoretisk innføring, men metodikk og utstyr som benyttes til praktiske vibrasjonsmålinger og analyse presenteres også. Det gis anledning til å utføre målinger i en vibrasjonslab. Det vil bli bygget modeller som skal testes i labben.

Hva lærer du?

  • Kandidaten vil få en grunnleggende teoretisk forståelse for feltet vibrasjonsanalyse. Dette omfatter kvantitative formuleringer hvor også statistiske metoder inngår.
  • Han/hun vil få innsikt i de fysiske mekanismer som inngår i vibrasjonsproblematikken.
  • Store deler av kurset omhandler lineære systemer, men noen eksempler på ulineære systemer diskuteres også. I denne sammenheng gis en kort introduksjon til dynamisk system teori.
  • Kandidaten vil få en kort innføsing I FEM metoden.
  • I vibrasjonslaboratioriet vil kandidaten lære metodikk, software og hardware for vibrasjonsmåliner og analyse.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det kreves kunnskaper i lineær algebra, elementær matematisk analyse og differensialligninger og det kan være en fordel å ha noe erfaring fra bruken av Matlab.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot MEK4510 – Svingninger i konstruksjoner (nedlagt)

Undervisning

Det legges opp til 3 timer pr uke i forelesninger, regneøvelser og labøvelser. I tillegg kommer hjemmearbeid. Det kreves godkjent besvarelse av obligatoriske oppgaver/øvelser for å kunne gå opp til eksamen. Obligatorisk oppgave er karaktergivende, og vil telle i den endelige karakteren.

Eksamen

Skriftlig eksamen som teller 60% av endelig karakter. Ved få oppmeldte studenter kan eksamen gjennomføres muntlig. I løpet av semesteret jobbes det med en obligatorisk oppgave som teller 40% av den endelige karakteren.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)