KJM-MENA4010 – Eksperimentelle metoder

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er organisert som et fellesemne for hele Kjemisk institutt. Emnet har en matriseoppbygning som gjør at studentene velger 5 moduler fra en matrise av mulige moduler. Hver av disse modulene er på 2 studiepoeng og fokuserer på forståelse og bruk av metoden. Eksempler på moduler: elektriske målinger, lysspredning, faststoff- NMR, væske-NMR, reologi, molekylmodellering, LC, LC-MS, LC-NMR, ICP-MS, enkrystall røntgendiffraksjon, magnetiske målinger, pulverdiffraksjon, vibrasjons-spektroskopi, XPS, elektrokjemi. Antall moduler som tilbys varierer fra semester til semester. Modul 30 om HMS og laboratoriesikkerhet er obligatorisk og skal tas av alle i løpet av første semester på masterstudiet. Modul 30 skal være fullført før du begynner det eksperimentelle arbeidet på masteroppgaven.

Oversikt over de ulike modulene i KJM-MENA4010.

Hva lærer du?

Studenten skal ha kunnskap nok til å forstå prinsipper, bruksområder og begrensninger for de valgte metodene samt være i stand til å utføre eksperimentene og ha forståelse for eventuelle dataprogrammer som brukes.

Oversikt over de ulike modulene i KJM-MENA4010.

Opptak og adgangsregulering

Du melder deg til moduler ved å fylle ut nettskjema som vil være åpent for vår 2018 fra slutten av uke 51. Påmeldingen til hovedopptak skjer frem til 22.01.2018 (utvidet frist). Resultat av hovedopptak kunngjøres tidligst 23.01.2018. Etter hovedopptaket kan du etteranmelde deg til evt. ledige plasser på moduler ved å sende epost til ekspedisjon ved kjemisk institutt (ekspedisjonen@kjemi.uio.no) med følgende opplysning: navn, studentnummer og studieprogram, før undervisningen starter i perioden 23.01.2018 - 01.02.2018. For modul 1 NMR er siste påmeldingsfrist en uke før undervisning til modulen starter.
 

Ved opptak til KJM-MENA4010 vil søkerne bli rangert som følger:

1. Studenter som er tatt opp til masterprogrammet i Kjemi eller MENA, samt studenter på relevante løp i lektorprogrammet.

2. Andre masterprogramstudenter som har tilknytning til instituttet i form av veiledning.

3. Andre masterprogramstudenter ved MN-fakultetet, UiO

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet forutsetter at studenten er tatt opp til et masterprogram ved MN-fakultetet, UiO, eller lektorprogrammet. For prioriteringsrekkefølge, se "Opptak og adgangsregulering".

Den obligatoriske modulen, modul 30, har følgende obligatoriske forkunnskapskrav, som i likhet med modul 30 må gjennomføres i løpet av første semester på masterstudiet:

Enkelte andre moduler kan også ha anbefalte eller obligatoriske forkunnskapskrav. Dette vil i så fall stå i informasjonen om den enkelte modul. Studentene må selv sørge for at de oppfyller det obligatoriske forkunnskap som kreves for enkelte modul.

Anbefalte forkunnskaper

Bachelorgrad i kjemi eller tilsvarende.

Undervisning

Individuell og i grupper. Noen moduler har teoretisk undervisning, noen praktisk mens andre har en blandet undervisning. Det anbefales å avlegge de 5 modulene i løpet av 1/2 til 1 år, men det åpnes for at de kan tas over 3 semestre.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til undervisning

På semestersiden (under oversikt over modulene) fremgår det om en modul er åpen for alle eller om den er forbeholdt de som trenger et gitt instrument i sin masteroppgave.

Eksamen

Bestått/ikke bestått på hver enkelt modul. Kontinuerlig vurdering av studentene underveis med hensyn på teoretisk forståelse og praktisk gjennomføring. Studiepoengene for hele KJM-MENA4010 blir registrert når den siste modulen er gjennomført. Studenter som etter avtale tar enkelte moduler som spesialpensum i mastergraden sin må melde fra om dette til kjemisk institutt når modulene er gjennomført for å få dem registrert.

Begrunnelse og klage

Annet

For at en modul skal bli gitt må det melde seg minst 3 studenter innen emnepåmeldingsfristen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Emnet undervises for siste gang våren 2018.

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Engelsk hvis engelsktalende masterstudenter ber om det, ellers norsk.