Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Framstilling av og reaksjoner med organiske forbindelser. Innføring i reaksjonsmekanismer, sammenheng mellom struktur og reaktivitet. Biomolekyler. Grønn kjemi. Innføring i analysemetoder. I laboratoriekurset gjennomgås sentrale arbeidsmetoder i organisk kjemi og reaksjoner til noen viktige stoffklasser.

Emnet fases ut og blir høsten 2006 erstattet av KJM1021 – Kjemisk struktur og reaktivitet (nedlagt)

Hva lærer du?

Studenten skal få en oversikt over struktur og reaktivitet av organiske molekyler.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Godkjent laboratoriekurs i KJM1010 – Kjemiske prinsipper og strukturer (nedlagt) eller tilsvarende tidligere gitte emner.

Anbefalte forkunnskaper

KJM1010 – Kjemiske prinsipper og strukturer (nedlagt).

Overlappende emner

Emnet overlapper 10 studiepoeng mot KJ 101/KJ 120, 5 studiepoeng mot KJM1021 – Kjemisk struktur og reaktivitet (nedlagt), og 5 studiepoeng mot KJM1011 – Organisk kjemi 1 (nedlagt)

Undervisning

Undervises første gang høsten 2004. Studiet er nettstøttet og omfatter 30 timer forelesninger, 40 timer gruppeundervisning og et obligatorisk laboratoriekurs på 49 timer (7 øvelser). Det er obligatorisk innlevering av gruppeoppgaver. Laboratoriekurset og 70% av de obligatoriske oppgavene må være godkjent for å gå opp til avsluttende eksamen.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning og til laboratorieøvelsene. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning/laboratoriedag ikke er meldt til Kjemisk institutts ekspedisjonskontor, tlf. 22 85 54 46, før forelesningen/laboratoriedagen starter.

Eksamen

Skriftlig eksamen (3 timer). Det gis også en tellende deleksamen underveis i semesteret (2 timer). Vektlegging for de to delene ved beregning av samlet karakter er henholdsvis 80% og 20%. Bokstavkarakter. Tillatte hjelpemidler: Et enkelt molekylbyggesett. Gyldig forfall til deleksamen eller slutteksamen, må dokumenteres med legeattest eller liknende.

Fra og med høsten 2006 vil det kun bli gitt avsluttende eksamen.

Annet

Et fullført og godkjent laboratoriekurs er gyldig i fem semestre utover det semesteret labkurset ble godkjent. Det gis normalt ikke dispensasjon fra denne regelen. Etter denne perioden må du gjennomføre laboratoriekurset på nytt for å kunne fremstille deg til eksamen. Dersom du har gyldig laboratoriekurs men aldri har gått opp til eksamen i emnet, må du selv sørge for at dette registreres i datasystemet. I såfall må du snarest ta med bekreftelse på godkjent laboratoriekurs til eksamenskonsulenten på Kjemisk institutt.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisningsspråk

Norsk