Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Symmetri, romgrupper, krystaller og krystallisering, diffraksjon, Braggs lov, Fouriersyntese og Fourieranalyse, faseproblemet. Instrumenter, dataopptak og datareduksjon. Strukturløsning ved multiple isomorphous replacement (MIR), multiple anomalous dispersion (MAD) og molecular replacement (MR). Pattersonfunksjon, Pattersonkart og elektrontetthetskart. Raffinering og validering. Databaser. Lese og forstå en krystallografisk artikkel.

Hva lærer du?

Kurset vil gi en grundig innføring i strukturbestemmelse av proteiner med røntgendiffraksjon. Metoden vil i korthet bli sammenlignet med andre makromolekylstrukturbestemmelsesmetoder som elektrondiffraksjon og kjernemagnetisk resonans (NMR). Det er meningen at kursdeltagerne skal forstå og kunne vurdere moderne forskningslitteratur innen fagfeltet. Kurset består av en teoretisk del som dekker de fleste aspektene av proteinkrystallografien, og en praktisk del med praktiske øvelser: proteinkrystallisering, dataopptak, modellbygging og validering av proteinstrukturen samt enkle databasesøk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse må du ha bestått enten 2MX, 2MY eller 3MZ, og enten 3MX, 3FY, 3KJ, 3BI, eller emnekombinasjonen 2KJ+3BT eller emnekombinasjonen 2BI+3BT fra videregående skole. Les mer om mulighetene for å dekke fagkrav på andre måter enn med fag fra norsk videregående skole.

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel å ha noe kunnskap om proteiner og grunnleggende matematiske kunnskaper.

Overlappende emner

Emnet overlapper 9 studiepoeng med KJ-KJB234, 10 studiepoeng med KJM5300, og 10 studiepoeng mot KJM4350

Undervisning

Kurset består av 27 timer forelesninger, 30 timer obligatoriske regneøvelser og diskusjonskollokvier, 8 timer obligatoriske laboratorieøvelser, og en obligatorisk litteraturoppgave som studentene må både presentere muntlig og levere inn skriftlig. Prosjektoppgavene (Laboratoriekurset og litteraturoppgaven) må være godkjente før du kan gå opp til eksamen.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Kjemisk institutts ekspedisjonskontor, tlf. 22 85 54 46, før forelesningen starter.

Eksamen

Presentasjon av litteraturoppgave, både muntlig og skriftlig. Deltagelse på teoretiske øvelser og diskusjonsøkt. Skriftlig oppsummering av laboratorieoppgaver (maksimalt 2 siders rapport). Muntlig eksamen. Bokstavkarakter (A-F).

Informasjon om utsatt eksamen / ny eksamen finner du her: /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på eksamenssidene: http://www.matnat.uio.no/studier/eksamen/index.html

Annet

Undervisningen i emnet vil kanselleres dersom færre enn 3 studenter melder seg innen emneopptaket.

Eventuelle teoretiske obligatoriske oppgaver er kun gyldig det semesteret de ble godkjent.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Denne versjonen av emnet ble undervist for siste gang våren 2007. KJM4350 - Proteinkrystallografi vil videreføres og flyttes samtidig fra vår til høst.

Det er mulig å avlegge eksamen i den nedlagte versjonen til og med våren 2009.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)