English version of this page

Prosjektoppgaver på bachelornivå

Vi tilbyr forskningsrelaterte prosjektoppgaver på bachelornivå. Oppgavene kan være på 10, 20 eller 30 studiepoeng. For formell informasjon om emnene, se emnebeskrivelsene (emnekodene er KJM3010, KJM3020 og KJM3030 fra høsten 2014). Her finner du utdypende informasjon om kravene til prosjektbeskrivelsen og prosjektrapporten.

Prosjektbeskrivelse

Ved oppstart skal det utarbeides en prosjektbeskrivelse som legger rammene for arbeidet.

Prosjektbeskrivelsen bør inneholde:

 1. Hensikten med prosjektet
 2. Fremdriftsplan
 3. Avgrensning av prosjektet i tid og omfang slik at det fyller de studiepoengene det er ment å fylle.
  • Forventet studiebelastning for en 10 studiepoengs oppgave tilsvarer 13-15 timer i uken over 18 uker, inkludert litteraturstudier og skriving av prosjektrapport.
  • For oppgaver på 20 og 30 studiepoeng er det mulig å fordele arbeidet over to etterfølgende semestre.
 4. Oversikt over hvilke metoder og instrumenter studenten skal bruke.
  • Hvis noen andre enn veileder skal stå for opplæring eller veiledning i bestemte metoder eller instrumenter, bør det komme frem.
 5. Risikovurdering
 6. Veiledning
  • Typen og hyppigheten av veiledning vil variere avhengig av prosjektet, og hvilken fase man er i. Som et utgangspunkt kan det være naturlig å avtale intensiv veiledning under opplæringsfasen og deretter veiledningsmøter én gang i uken.
  • Hvis studenten forventes å legge arbeidet med prosjektet til bestemte tider/dager, bør dette avklares.
  • En student som har en ekstern oppgave, må ha en intern kontaktperson ved instituttet.
  • Hvis andre personer skal bidra med veiledning, bør deres rolle fremgå av prosjektbeskrivelsen.

Prosjektbeskrivelsen skal signeres av veileder og student, og godkjennes av emneansvarlig for prosjektemnene. Hvis det blir større endringer i prosjektet, bør veileder og student justere prosjektbeskrivelsen slik at mål og ansvarsområder fortsatt er klart for alle parter.

Du skal få tilstrekkelig opplæring i instrumenter og metoder til å kunne utføre prosjektet på en god og sikker måte, men forventes å jobbe med stor grad av selvstendighet. Oppgavene dine skal i hovedtrekk være beskrevet i prosjektbeskrivelsen, men justeringer underveis vil være naturlig. I tillegg til å justere prosjektet og hjelpe deg å tolke resultatene, bør veileder også gi tilbakemelding på arbeidet med prosjektrapporten.

Hvis du har en eksperimentell prosjektoppgave, inngår du i laboratoriefellesskapet og deltar i nødvendige rydde-, vaske- og vedlikeholdsoppgaver på linje med andre brukere av laboratoriet. Du skal imidlertid ikke settes til rutinepreget ryddearbeid som normalt ville vært utført av teknisk personale.

 

Prosjektrapport

Prosjektrapporten er grunnlaget for evalueringen av din innsats i emnet. Rapporten bør inneholde:

 1. Beskrivelse av prosjektets mål.
 2. Bakgrunn for prosjektet.
 3. Beskrivelse av metoder som er benyttet.
 4. Resultater.
 5. Diskusjon og konklusjon

Prosjektrapporten skal være skrevet i en vitenskapelig stil. Referanser skal brukes der det er naturlig (Se universitetsbibliotekets sider om kildebruk og referanser.), men kravet til teoretisk bakgrunn skal ikke være større enn at det lar seg passe inn i oppgavens omfang.

Publisert 29. feb. 2016 10:02 - Sist endret 5. sep. 2017 10:29