HADM4202 – Finansiering og organisering av helsetjenester

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Ved kursets avslutning skal du kunne beskrive alternative organisasjons- og finansieringsmodeller og ha kjennskap til aktuelle begivenheter og historiske utviklingstrekk i norsk spesialisthelsetjeneste, primærhelsetjeneste og omsorgstjeneste og samspillet mellom disse sektorene. Du skal videre ha fått et faglig grunnlag for å utføre normative diskusjoner og analyser av finansieringsordninger og organisering i helsesektoren.

I dette emnet legges hovedvekten på tre temaer:

 • Helsesystemer herunder finansiering, eierskap og strukturspørsmål, ulike kontrakttyper og ordninger for samarbeid eller konkurranse mellom sykehus.
 • Økonomiske insentiver herunder betydningen av motivasjon, prinsipal-agent teori, mulige insentiv-effekter og klassifisering av avlønningssystemer.
 • Helsepolitiske reformer herunder finansieringsreformer, eie-reformen, samhandlingsreformen, kvalitetsbasert finansiering samt pasientrettigheter og ordninger for valg av tjenestetilbydere.

Hva lærer du?

Ved fullført emne skal du kunne:

Kunnskap

 • gjøre rede for organisering av helsesektoren, herunder eierskap og struktur, ulike kontraktstyper og ordninger for samarbeid og konkurranse mellom sykehus og mellom nivåene i helsesektoren.

 • gjøre rede for ulike måter å finansiere helsetjenester på og deres mulige insentiv-effekter.

 • gjøre rede for hva som menes med aktivitetsbasert finansiering, behovsbasert finansiering og kvalitetsbasert finansiering

Ferdigheter

 • analysere sannsynlige konsekvenser av ulike helsereformer

 • analysere hvordan ulike finansieringsmåter innvirker på omfang og sammensetning av helsetjenester

Generell kompetanse

 • reflektere over sammenhengene mellom finansiering, organisering, og forbruk og sammensetning av helsetjenester.

 • reflektere over den overordnete styringen av helsesektoren

   

Opptak og adgangsregulering

Forbeholdt studenter på Erfaringsbasert master i helseadministrasjon.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot HADM4201 – Helseøkonomi og helsepolitikk

Undervisning

Forelesninger og gruppearbeid

Eksamen

Individuell hjemmeeksamen

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som skal ivareta dette.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk