Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i grunnlagsproblemer og vitenskapsfilosofiske problemstillinger i bachelorstudiet i helseledelse og helseøkonomi. Emnet består av to deler.

Del 1 gir først en innføring i vitenskapsteori og logisk argumentasjonsteori og deretter en introduksjon til medisinsk etikk. Presentasjonen av det teoretiske stoffet knyttes i stor grad opp mot helseledelse og helseøkonomi, slik disse temaene blir forstått i de andre emnene i bachelorstudiet. Det legges spesiell vekt på å klargjøre den praktiske nytteverdien av de teoretiske perspektivene. 

Del 2 bygger på Del 1 og går mer inngående inn i temaer rundt helseledelse. Et hovedmål i denne delen er å presentere grunnleggende filosofiske problemstillinger rundt ledelse, og å knytte disse problemstillingene til ulike former for helseledelse. Studentene lærer også teorier om kommunikasjon og konflikthåndtering, og hvordan teoriene er relevante for å forstå typiske utfordringer innen helseledelse.

Hva lærer du?

Du skal kunne vise kjennskap til og forståelse for:

Del 1

  • Grunnleggende trekk ved empiriske vitenskaplige metoder
  • Hva som kjennetegner hypotetisk deduktiv metode
  • Logisk argumentasjon
  • Sentrale teorier om medisinsk etikk
  • Etiske utfordringer i samhandling med pasienter

Del 2

  • Vitenskapsfilosofiske problemstillinger om ledelse
  • Grunnleggende utfordringer innenfor helseledelse
  • Forholdet mellom ledelse og kommunikasjon
  • Helseledelse og konflikthåndtering
  • Praktisk kommunikasjon for ledere

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer. Emnet er ikke åpnet for enkeltemnestudenter.

Overlappende emner

Fullt overlapp med tidligere ex.fac eller ex.fac fra andre programmer.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger, gruppearbeid og hjemmeoppgaver som gjennomgås i plenum. Oppmøte er ikke obligatorisk, men anbefales sterkt da det kan være spesielt utfordrende å tilegne seg det teoretiske stoffet på egenhånd.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Individuell skriftlig eksamen.

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som skal ivareta dette.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk