Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette kurset vil omhandle:

- Nasjonale IKT-strategier for helsevesenet

- IKT-systemer i helseinstitusjoner, både kliniske og administrative, inklusive offentlige helseregistre og kodeverk.

- Helsenettene, telemedisin, elektronisk samhandling, datasikkerhet og personvern, kvalitetssikring og kunnskapsutvikling.

- Kritisk blikk på IKT som strategisk verktøy, informasjonsinfrastruktur, integrasjonsproblematikk.

Undervisning i modulen gis av Institutt for informatikk. Ansvarlig lærer: Margunn Aanestad

Hva lærer du?

Emnet skal gi studentene en innføring i bruk av IKT som et styringsredskap i helsesektoren og som et verktøy for helsetjenestens operative virksomhet.

Opptak og adgangsregulering

Lukket studium

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

HLED 1101 / HLED 1201 eller tilsvarende.

Undervisning

Kurset baserer seg på forelesinger, selvstudium og oppgaveskriving. Studentene bør alene eller i grupper i forkant av forelesingene sette seg inn i pensumlitteraturen. Det vil bli gitt mindre oppgaver som forutsetter aktiv informasjonsinnhenting fra Internett i forkant av forelesinger. En mer omfattende prosjektoppgave for grupper skal utføres i løpet av semesteret.

Eksamen

Semesteroppgave og skriftlig eksamen. Semesteroppgaven må være bestått, men teller ikke med i den endelige karakteren.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som ønsker å ta eksamen på nytt et senere semester, er ikke garantert at kurset blir gitt med samme innhold og pensum, eller at eksamensordningen er den samme.

Studenter som pga gyldig frafall (sykdom o.l.) ikke har kunnet gjennomføre ordinær eksamen, kan søke om å få avlegge utsatt eksamen. Utsatt eksamen arrangeres enten senere i samme semester eller tidlig i semesteret etter ordinær eksamen. Dokumentasjon på gyldig fravær må legges ved søknad om utsatt eksamen, jf § 5.5 i Forskrift om studier og eksamener ved UiO.

Studenter som får «ikke bestått» til ordinær eksamen kan fremstille seg til utsatt prøve

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk