HØKON2201 – Helseøkonomi og markedssvikt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Første delen av dette emnet omhandler økonomisk velferdsteori. Egenskaper ved markedet for helsetjenester beskrives med referanse til markeder med perfekt konkurranse. Et sentralt fokus er kildene til ulike former for markedssvikt i helsevesenet. Emnet inneholder beskrivelser av hvordan myndigheter og andre beslutningstakere kan håndtere markedssvikt. Andre halvdel dekker temaer knyttet til markedssvikt som følge av ulike typer informasjonsproblemer. Virkningene av ulike informasjonsproblemer analyseres med principal-agent-teori. Helseforsikring og helsetjenesters kvalitet er sentrale tema i emnets andre del.

Hva lærer du?

Kunnskap

Emnet gir deg kunnskap om  

 • hva som kjennetegner effektive markeder
 • hva kjennetegner og forårsaker markedssvikt
 • hvordan ulike reguleringer vi kan observere i faktiske markeder kan sees på som en reaksjon på markedssvikt, og knyttes til ulike kilder til markedssvikt
 • sammenhenger mellom markedsmakt og markedssvikt
 • hvorfor informasjonsproblemer kan føre til lav kvalitet på helsetjenester
 • hvorfor folk ønsker helseforsikring
 • hvorfor helseforsikring kan føre til større konsum av helsetjenester enn ønskelig
 • hva som kjennetegner velfungerende markeder for helseforsikring
 • hva er kildene til markedssvikt i markedet for helseforsikringer, og hva kan gjøres for å forbedre velferden.

Ferdigheter

Emnet  gir deg ferdigheter som er nødvendig for å bruke diagrammer for å analysere økonomiske problemstillinger. Med dette verktøyet vil du kunne

 • utlede individets tilbud av arbeidskraft
 • utlede tilbudet til et monopol
 • forklare hvorfor effektivitetsforbedringer er ønskelige ved anvendelse av eksempler
 • utlede optimal politikk under ulike typer av markedssvikt. Forklare, ved bruk av eksempler hvorfor en i praksis noen ganger må akseptere løsninger som ikke er optimale
 • utlede virkningene av helseforsikring på etterspørselen etter helsetjenester
 • utlede virkninger av asymmetrisk informasjon på effektiviteten i markeder.

Generell kompetanse

Du vil kunne

 • anvende økonomisk velferdsteori ved analyser av markeder for helsetjenester
 • forstå hvilke forutsetninger som må være gjeldende for at markedssvikt skal unngås
 • identifisere kilder til markedssvikt
 • løse relevante problemer og knytte politikkanbefalinger til ulike typer markedssvikt
 • identifisere sentrale utfordringer knyttet til utforming og iverksetting av politikk som har til hensikt å redusere markedssvikt.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

HØKON1102-Innføring i økonomi

Undervisning

Forelesninger og seminar

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Skriftlig eksamen og semesteroppgave.

Seminardeltagelse må være godkjent og semesteroppgave må være bestått for å kunne gå opp til skriftlig eksamen.Vurderingen av obligatorisk oppgave er bestått/ikke bestått. Dersom obligatorisk oppgave får ”ikke bestått” kan studenten levere en omskrevet oppgave innen en uke.

Besvarelsen av den obligatoriske oppgaven skal være et selvstendig arbeid. Det er lov å samarbeide med andre og alle hjelpemidler er tillatt, men oppgaven skal reflektere studentens forståelse av stoffet. Studenten kan bli bedt om å gi en muntlig redegjørelse for besvarelsen.
Å utgi andres arbeid for sitt eget er ulovlig og uetisk og kan medføre strenge reaksjoner fra Instituttets eller Universitetets side, se § 9.1 Annullering av eksamen eller prøve og utestenging

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Ordbok and calculator (NB! Kun Citizen SR-270X er tillatt)

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Obligatorisk semesteroppgave: Bestått / Ikke Bestått

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr ordinær eksamen hvert semester. Det blir ikke arrangert utsatt eksamen i dette emnet, jf. § 5.5 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Grunnet endringer i bachelorprogrammet for kull 2015, holdes det undervisning i dette emnet siste gang høsten 2015.

Eksamen

Grunnet endringer i bachelorprogrammet for kull 2015 blir siste eksamen i dette emnet holdt våren 2016.

Undervisningsspråk

Norsk