Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir deg inngående kunnskap om utfordringer ved anvendelse av kvantitative og kvalitative forskningstilnærminger i sykepleieforskning. Du får erfaring med å prøve ut og vurdere vitenskapelige metoder for datainnsamling og dataanalyse.

Hovedtema

Kvalitative forskningsmetoder

 • Utforming av hensikt, problemstilling og forskningsspørsmål
 • Framgangsmåter for hensiktsmessig utvalg
 • Sentrale former for innsamling av kvalitative data
 • Ulike tilnærminger til analyse av kvalitativt materiale
 • Spørsmål knyttet til gyldighet i kvalitativ forskning

Kvantitative forskningsmetoder

 • Utforming av problemstillinger
 • Teoretisk forankring og operasjonalisering av variabler
 • Trekking av utvalg
 • Konstruksjon og utprøving av spørreskjema
 • Statistiske analyser og testing
 • Spørsmål knyttet til reliabilitet og validitet

Hva lærer du?

Kunnskap

 • Emnet gir deg kunnskap om sammenhenger mellom problemstilling/forskningsspørsmål, utvalgsprosedyrer og metodevalg
 • hvordan en sikrer og undersøker gyldighet og pålitelighet i forskning
 • teoretisk forankring og operasjonalisering av variabler samt konstruksjon og utprøving av spørreskjemaer
 • sentrale former for innsamling av data
 • kvantitativ dataanalyse


Ferdigheter

Du vil lære å

 • identifisere hva som er forskbare problemstillinger
 • gjøre rede for problemstillinger og overveielser i utvalgsprosedyrer
 • innhente ulike former for data
 • reflektere over metodenes muligheter og begrensninger

Generell kompetanse

Du vil

 • anvende vitenskapelige metoder i datainnsamling og dataanalyse
 • ha oversikt over ulike prinsipper og tilnærminger i kvalitativ og  kvantitativ analyse

Opptak og adgangsregulering

Emnet er bare åpent for studenter som er tatt opp til masterprogrammet i Avansert geriatrisk sykepleie

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptakskravene til masterprogrammet

Undervisning

Læringsformer:
Forelesninger, seminarer, øvelser og selvstudier.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Emnet blir vurdert i form av en hjemmeeksamen. Det leveres en individuell skriftlig oppgave på 2500 ord (+/- 10 %). Referanseliste kommer i tillegg. Det gis gradert karakter.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Over to semestre, oppstart hver høst

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk