Dette emnet er nedlagt

GERSYK4402 – Patofysiologi, sykdomslære, utredning og behandling

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir deg inngående kunnskap om de mest vanlige fysiske og psykiske sykdommer og symptomer hos eldre. Gjenkjenning av sentrale patofysiologiske endringer hos eldre gir grunnlag for å iverksette forebygging, behandling og oppfølging av pasienten med særlig fokus på alternativer til medikamentelle tiltak.

Hovedtema:

 • Sentrale patofysiologiske endringer hos eldre
 • Sentrale symptomer og tilstander som: dehydrering, ernæringssvikt, tann- og munnhelse, fall, smerte, ulike atferdssymptomer, kognitiv svikt, sansesvikt, inaktivitet, isolasjon, fatigue, søvnforstyrrelser og frailty (skrøpelighet)
 • Sentrale fysiske lidelser hos eldre som: hypertensjon, ischemisk hjertesykdom, hjerneslag, hjertesvikt, cancer, infeksjoner, respirasjonslidelser, muskel/skjelett-lidelser, diabetes, delirium
 • Aldersdemens
 • Sentrale psykiske lidelser hos eldre som: depresjoner, angst, atferdsmessige og psykiske symptomer ved demens (APDS), psykose, agitasjon, apati
 • Utredning, symptomvurdering og diagnostisering
 • Forebygging og behandling

Hva lærer du?

Kunnskap

Kandidaten

 • har avanserte kunnskaper om de mest vanlige fysiske og psykiske sykdommer og symptomer hos eldre
 • forstår samspillet mellom disponerende, utløsende og vedlikeholdende årsaksfaktorer
 • har oversikt over sentrale patofysiologiske endringer hos eldre

Ferdigheter

Kandidaten

 • gjenkjenner klinisk bilde og diagnostiserer vanlige sykdommer hos eldre
 • kan iverksette forebygging og behandling med særlig fokus på alternativer til medikamentelle tiltak
 • gjennomfører systematisk kartlegging av fysisk og kognitiv funksjon og deltar ved utredning, symptomvurdering og diagnostisering

Generell kompetanse

Kandidaten

 • vurderer betydningen av biologiske, psykologiske og miljømessige årsaksfaktorer
 • vurderer hvordan komorbide tilstander påvirker sykdomsbilde og valg av behandling

Opptak og adgangsregulering

Emnet er bare åpent for studenter som er tatt opp til masterprogrammet i Avansert geriatrisk sykepleie

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptaksravene til masterprogrammet

Undervisning

Læringsformer:
Forelesninger, seminarer, selvstudier og nettbaserte oppgaver.
80 timer klinisk praksis med fokus på å undersøke, vurdere og diagnostisere. Kliniske studier vil eksempelvis kunne foregå hos allmennleger, i sykehjem og i spesialisthelsetjenesten.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Arbeidskrav:
Det stilles krav om et tilstrekkelig antall godkjente undersøkelser, vurderinger og diagnostiseringer, og minimum 80 % deltakelse i kliniske studier.

Eksamen:
Skriftlig eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk