Dette emnet er nedlagt

SYKVIT4303 – Symptomhåndtering

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Gjennom hele kurset holdes seminarer hvor det drøftes valg av symptomer og hvordan disse kan formuleres som et forskningsproblem. Studenter som velger fordypningsområdet blir veiledet i forhold til utforming av en prosjektbeskrivelse som er utgangspunkt for masteroppgaven. Masteroppgaven gjennomføres i andre studieår.

Emnet belyser tre hovedtemaer gjennom en modell bygget på systemteoretisk tenkning. Modellen (Dodd et al, 2002) er fra 1992 og senere oversatt og tilpasset norske forhold ved ISH. I modellen er det tre hovedemner/sirkler som påvirker hverandre i en kontinuerlig prosess. Sykepleieren kan velge fokus i den første sirkelen eller tema, som er en vurdering av pasienters/nære andres subjektive opplevelser av ett eller flere symptomer. Det andre fokus er på handlinger som velges i forhold til; hva som skal gjøres, av hvem, når, hvor (pasientens rom, poliklinikk, hjemmebasert tjeneste), hva skal handlingen inneholde og hvor ofte skal den gis pr døgn. Fokus tre er på resultatene av de valgte handlinger og deres virkning på symptomet/ene. Resultater kan for eksempel være bedret livskvalitet/egenomsorg for pasient/nære andre. Studentene må vurdere valg av relevante metoder og gjøre etiske og forskningsetiske avveininger i forhold til masteroppgaven.

Hovedemner

Systemhåndteringsmodellen fungerer som en rammeverk for valg av emne/symptom til masteroppgaven. Emne for masteroppgaven kan velges fra en av de tre hovedområdene; pasientens/nære andres symptomerfaring, valg av handlinger eller resultater/outcome.

Hva lærer du?

Studentene lærer å identifisere subjektive symptomer som kan være sosiale, psykiske eller psykologiske. Videre lærer studentene å arbeide med og analysere, syntetisere forskningsbasert kunnskap om symptomerfaringer, handlingsvalg og ønskede resultater.

Studenten velger et symptomområde fra ett av de tre sirklene i rammeverket. Videre må studenten velge egnet design, og metode for data innsamling. Eksempel kan være innhenting av intervjudata eller survey data. Prosjektbeskrivelse vil være utgangspunkt for skriving av masteroppgaven.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Det kreves bestått eksamen i emnet SYKVIT4021 – Forskningsprosessen for å gå opp til eksamen i emnet.

Anbefalte forkunnskaper

I tillegg til de formelle forkunnskapskravene så bygger emnet på kunnskaper tilsvarende de gitt av SYKVIT4011 – Sykepleievitenskap og -tjeneste (nedlagt) og SYKVIT4012 – Sykepleievitenskapens teori- og verdigrunnlag (nedlagt)

Undervisning

Forelesninger, seminarer, gruppe arbeid og individuell veiledning, litteratursøk på databaser og individuelle oppgaver. Studentene arbeider med forskningsbasert kunnskap om symptomerfaringer, handlinger av symptomer og måling av resultater.

Eksamen

Det gis en skriftlig oppgave på ca. 3500 ord som det arbeides med gjennom hele semesteret. Besvarelsen skal ha form av en prosjektskisse med tema valgt innenfor emnets hovedområde.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

15

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk