Dette emnet er nedlagt

SYKVIT4012 – Sykepleievitenskapens teori- og verdigrunnlag

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en fordypning i sykepleiens verdigrunnlag og teorier. Sentrale perspektiver på sykepleie som fag og vitenskap presenteres og diskuteres. Videre analyseres sykepleievitenskapens teoretiske grunnlag.

Hovedemner

Sykepleiens idéhistorie

  • Sykepleiens idéhistorie - fra kall til vitenskap
  • Filosofiske spørsmål i sykepleien

Aktuelle teorier og begreper i sykepleie

Verdigrunnlag og etisk grunnlagstenkning

  • Sentrale etiske teorier og prinsipper av betydning for sykepleien
  • Grunnleggende problemstillinger i sykepleieetikk
  • Vitenskapsfilosofiske spørsmål og posisjoner innen sykepleievitenskapen

Hva lærer du?

  • Studenten skal kunne klargjøre sykepleiens utvikling i et historisk/filosofisk perspektiv
  • Studenten skal kunne utdype og kritisk belyse sentrale begreper og teorier i sykepleie
  • Studenten skal kunne utdype og drøfte sykepleiens verdigrunnlag.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på kunnskaper tilsvarende de gitt av SYKVIT4011 – Sykepleievitenskap og -tjeneste (nedlagt).

Undervisning

Undervisningen gis som forelesninger, seminarer og gruppearbeid.

Eksamen

Hjemmeeksamen: Emnet blir vurdert i form av en hjemmeeksamen. Det leveres en individuell skriftlig oppgave på 2500 ord (+/- 10 %) inkludert referanseliste. Det gis gradert karakter. Det er ingen undervisning i eksamensperioden.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som pga. gyldig frafall (sykdom o.l.) ikke har kunnet gjennomføre ordinær eksamen kan søke om å få avlegge utsatt eksamen. Utsatt eksamen arrangeres enten senere i samme semester eller tidlig i semesteret etter ordinær eksamen. Dokumentasjon på gyldig fravær må legges ved søknad om utsatt eksamen, jf §§ 7.4.1 og 7.4.2 i UiOs forskrift om studier og eksamen

Studenter som har strøket til eksamen kan søke om å få gå opp til kontinuasjonseksamen semesteret etter, dersom det ikke naturlig arrangeres ordinær eksamen. Kontinuasjonseksamen regnes som et nytt forsøk.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk