MED3053 – Nevrodegenerativ sykdom - biokjemi og cellebiologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i ulike nevrodegenerative sykdommer med spesielt fokus på bakenforliggende genetiske og biokjemiske/cellebiologiske årsaker. Studentene får også en innføring i bioinformatisk analyse av proteiner assosiert med nevrodegenerative sykdommer. Første uke er basert på forelesninger og selvstudium av litteraturen innen en del av fagområdet nevrodegenerative sykdommer. Den andre uken skal studentene lage en presentasjon basert på selvvalgt emne, hvor de også får undervisning i presentasjonsteknikk og tilbud om veiledning.

Hva lærer du?

Etter gjennomført emne vil studenten ha tilegnet seg kunnskap om ulike nevrodegenerative sykdommer og biokjemiske og cellebiologiske prosesser assosiert med slike sykdommer, og skal kunne gi en presentasjon av litteraturen innen fagområdet.

Kunnskaper

Ved fullført emne skal studenten kunne:

  • gjøre rede for årsaker til og behandling av utvalgte nevrodegenerative sykdommer 
  • gjøre rede for betydningen av proteinaggregater, proteinstruktur, ubiquitin og proteasomet ved nevrodegenerative prosesser
  • gjøre rede for begrepet autofagi og på hvilke måter autofagi kan være mål for behandling av nevrodegenerative sykdommer

Ferdigheter

Ved fullført emne skal studenten kunne:

  • lese originale vitenskapelige artikler og presentere en oversikt over litteraturen innen en del av fagområdet nevrodegenerative sykdommer 
  • gjennomføre en bioinformatisk proteinanalyse

Generell kompetanse

Ved fullført emne skal studenten kunne:

  • reflektere over betydningen av basalfaglig kunnskap i forståelsen av nevrodegenerative sykdommer

Opptak og adgangsregulering

Lukket profesjonsstudium.

Studenter må innen angitte frister foreta en emneprioritering over valgfrie emner i StudentWeb.

Opptaksramme: 25 studenter. Programrådet har satt en minstegrense for antall studenter per emne. Emner med få søkere kan derfor bli avlyst og søkerne overføres til emner med ledig kapasitet. Prioriteringen av emner gjøres i nær dialog med studentrepresentantene i komiteen for de valgfrie emnene.

Det er ikke mulig å ta dette emnet som privatist. Studenter må ha plass på undervisningen for å kunne ta eksamen.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Du må ha fullført undervisningen og ha møtt til eller ha gyldig fravær på eksamenene i MED2200 – Medisinstudiet, modul 2 for å kunne fremstille deg til eksamen i de valgfrie emnene i første elektive periode.

Overlappende emner

Overgang/innpass

Dersom du er forskerlinjestudent kan du søke om å få kursaktiviteter på forskerlinjen godskrevet som erstatning for de valgfrie emnene i de elektive periodene.

Om fritak

Undervisning

Medisinstudiet er et heltidsstudium.

Arbeidsform: forelesninger, litteraturstudier

Deler av undervisningen vil kunne foregå på engelsk. Det forventes at studentene forbereder seg til undervisningen.

Studentene skal i løpet av kurset gjennomføre et litteraturstudium, og velger en av følgende: 

  1. Foredrag; Studentene velger en artikkel og legger frem resultater av artikkelen som om det var deres egne resultater: bakgrunn, mål, metode, resultater, konklusjoner, «future perspectives». Ca 10-15 min.  Må oppgi hvilken artikkel som skal presenteres innen fredag i første undervisningsuke.
  2. Bioinformatisk analyse; Studentene gjør en in silico analyse av et protein assosiert med nevrodegenerative sykdommer (f.eks Huntingtin eller Parkinson) i henhold til utlevert «oppskrift», med påfølgende presentasjon. Studentene må ha valgt protein innen fredag i første undervisningsuke.

Eksamen

Individuell muntlig presentasjon

Studenter som ikke består eller har gyldig forfall til ordinær eksamen, meldes til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen. Ved ikke bestått eller gyldig forfall til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen kan studenten fortsette i studiet og fremstille seg til eksamen i den påfølgende elektive perioden (påfølgende januar). Studenten må senest ha avlagt og bestått det valgfrie emnet innen utgangen av den andre elektive perioden i studieløpet, før modul 4 for vårkull og før modul 5 for høstkull.

Studenter som ikke består eller har gyldig forfall til ordinær eksamen kan få en annen vurderingsform på kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen.

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som skal ivareta dette.

Eksamensspråk

Norsk, alternativt svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Studenter som trekker seg før eksamen eller ikke møter til eksamen uten gyldig forfall, kan ikke fremstille seg til utsatt eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Studenter som har behov for tilrettelagt eksamen på grunn av sykdom, funksjonshemming, fødsel eller amming, kan søke om dette senest fire uker før eksamen. Skjemaet for dokumentasjon fra lege/sakkyndig må vedlegges søknaden. Ved dysleksi, dyskalkuli eller dysgrafi, må det legges ved utredning fra logoped/sakkyndig.

Studenter som har fødselstermin inntil tre uker etter eksamensdato får, etter søknad med bekreftelse på termindato, innvilget forlenget tid til skriftlige eksamener. Dersom det søkes om annen type spesialtilpasning eller det fra eksamensdato er mer enn tre uker til termin, må det ved en søknad foreligge legeerklæring som beskriver studentens helsetilstand.

Evaluering av emnet

Emnet blir evaluert i henhold til rutinebeskrivelsen for kvalitetssystemet. Se studiekvalitetsarbeid ved profesjonsstudiet i medisin

Fakta om emnet

Studiepoeng

3

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

MED-studieinfo