Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Faglig innhold: Anatomi, fysiologi, patologi, farmakologi, klinisk biokjemi og fysiologi, immunologi, og undersøkelsesmetodikk.

Hva lærer du?

Ved fullført 3. semester skal studentene ha grunnleggende kunnskap om konstruksjon og funksjon til det autonome nervesystem og de endokrine organer, hjertet, blodårer, lymfeårer, lunger, nyrer, immunsystemet og de blodcelledannende organer. De skal videre kunne gjøre rede for mikroorganismers oppbygning, sykdomsfremkallende egenskaper og samspillet med vertsorganismen. Studentene skal kunne utføre systematiske kliniske og patologiske undersøkelser av de aktuelle organsystemene, og de skal kunne angi etiologi, patogenese, og enkle prinsipper for diagnostikk og medikamentell behandling av noen vanlige sykdommer som kan ramme disse organene.

Læringsmål og læringsutbytte

Opptak og adgangsregulering

Lukket profesjonsstudium.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

MEDSEM2 – Medisinstudiet, 2. semester (nedlagt)
Obligatorisk undervisning i 3. semester må være godkjent for å kunne avlegge eksamen.

En programstudent som ikke består eksamen i et semester i medisinstudiet, kan ordinært ikke gå videre i studiet før eksamen er avlagt og bestått. En student som går opp til ny/utsatt eksamen, kan likevel fortsette å følge undervisning til sensur er falt, evt. til klagesensur foreligger, men må da avbryte semesteret dersom endelig sensur er "ikke bestått".

En programstudent som har vært borte fra medisinstudiet i mer enn to år sammenhengende, kan pålegges av fakultetet å gjenta tidligere godkjent obligatorisk undervisning og/eller tidligere beståtte eksamener før studenten får gå videre i studiet.

Undervisning

Arbeidsform: Forelesning, gruppeundervisning, kurs, lab og klinisk praksis. Heltidsstudium

Adgang til undervisning

Om adgang til å gjenta gjennomført obligatorisk undervisning

Eksamen

Eksamen avholdes i slutten av semesteret. 1. dag: skriftlig eksamen, 5 timer. 2. dag stasjonseksamen MEDSEM3B. Skriftlig eksamen (MEDSEM3A) og stasjonseksamen (MEDSEM3B) må begge være bestått for å få semesteret godkjent. Ved ikke bestått på en av eksamenene rykker man ned et kull og må ta denne på nytt

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Eksamensregler for medisinstudiet

Trekk fra eksamen

Eksamensregler for medisinstudiet

Tilrettelagt eksamen

Eksamensregler for medisinstudiet

Evaluering av emnet

Semesteret blir evaluert av studentene ved semesterslutt ca. hvert 3. år. Se studiekvalitetsarbeid ved profesjonsstudiet i medisin

Fakta om emnet

Studiepoeng

24

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

MED-studieinfo